მთავარი დოკუმენტების ნიმუშები

დოკუმენტების ნიმუშები

ხელშეკრულებები:

იჯარა / ქვეიჯარა

იჯარის ხელშეკრულება / უძრავი ქონება არამეწარმე ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

იჯარის ხელშეკრულება / უძრავი ქონება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

იჯარის ხელშეკრულება / ავტომობილი არამეწარმე ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

იჯარის ხელშეკრულება / ავტომობილი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ქვეიჯარის ხელშეკრულება / უძრავი ქონება არამეწარმე ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ქვეიჯარის ხელშეკრულება / უძრავი ქონება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ნასყიდობა:

ნასყიდობის ხელშეკრულება / შენობა-ნაგებობა (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

ნასყიდობის ხელშეკრულება / შენობა-ნაგებობა ფიზიკურ პირებს შორის (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

ნასყიდობის ხელშეკრულება / მიწა (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ნასყიდობის ხელშეკრულება / მიწა ფიზიკურ პირებს შორის (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ნასყიდობის ხელშეკრულება / ავტომობილი ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

ნასყიდობის ხელშეკრულება / ავტომობილი (Word-ფაილი)  (Pdf-ფაილი)

მიწოდების ხელშეკრულება / საქონელი ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მიწოდების ხელშეკრულება / საქონელი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სესხი/იპოთეკა:

სესხის ხელშეკრულება / დოლარში ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

სესხის ხელშეკრულება / დოლარში (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სესხის ხელშეკრულება / ლარში ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სესხის ხელშეკრულება / ლარში (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სესხის ხელშეკრულება / უპროცენტო ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სესხის ხელშეკრულება / უპროცენტო (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

სესხის და იპოთეკის ხელშეკრულება (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

მომსახურება:

მომსახურების ხელშეკრულება / მომსახურება არამეწარმე ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მომსახურების ხელშეკრულება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მომსახურების ხელშეკრულება / საბუღალტრო-საგადასახადო მომსახურება არამეწარმე ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მომსახურების ხელშეკრულება / საბუღალტრო-საგადასახადო მომსახურება (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

მომსახურების ხელშეკრულება / საშუამავლო-მარკეტინგული მომსახურება არამეწარმე ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მომსახურების ხელშეკრულება / საშუამავლო-მარკეტინგული მომსახურება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წილის დათმობა:

წილის დათმობის ხელშეკრულება / ფიზიკურ პირებს შორის (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წილის დათმობის ხელშეკრულება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წილის დათმობის ხელშეკრულება / ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წილის დათმობის ხელშეკრულება / რამდენიმე დამთმობი, რამდენიმე შემძენი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წილის დათმობის ხელშეკრულება / უსასყიდლო (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

ჩუქება:

ჩუქების ხელშეკრულება / უძრავი ქონება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ჩუქების ხელშეკრულება / მოძრავი ქონება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ჩუქების ხელშეკრულება / წილი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

შრომითი ურთიერთობები:

შრომითი ხელშეკრულება / ანაზღაურება ფიქსირებული ხელფასი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

შრომითი ხელშეკრულება / ანაზღაურება გამომუშავებით (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

შრომის შინა განაწესი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სამუშაო აღწერილობა (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მოთხოვნა/ვალდებულება

მოთხოვნის დათმობის ხელშეკრულება / სრული დათმობა (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

მოთხოვნის დათმობის ხელშეკრულება / ნაწილობრივი დათმობა (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ვალის/დავალიანების გადაკისრების ხელშეკრულება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ვალის პატიების ხელშეკრულება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სხვადასხვა:

თავდებობის ხელშეკრულება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

დისტრიბუციის ხელშეკრულება (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

მიბარების ხელშეკრულება (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

აქტები:

შედარებები

შედარების აქტი / საანგარიშო პერიოდის დასაწყისსა და ბოლოს არსებული ნაშთების შესახებ (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

შედარების აქტი / ავანსის ანგარიშ-ფაქტურების დაწყვილებაზე (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მიღება-ჩაბარების აქტები

მიღება-ჩაბარების აქტი / მომსახურება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მიღება-ჩაბარების აქტი / საქონელი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

შესყიდვის აქტი / საქონელი ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ფულადი სახსრების გადაცემის აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ფულადი სახსრების გადაცემის აქტი / მოწმეების თანდასწრებით (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

საჩუქრის გადაცემის აქტი / საჩუქარი ფიზიკურ პირს (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მიბარების აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მიბარებული საქონლის უკან დაბრუნების აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მოთხოვნა-ვალდებულების გაქვითვა:

ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვის აქტი / საქონლის მიწოდება vs საქონლის მიწოდება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვის აქტი / სესხი vs საქონლის მიწოდება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვის აქტი / სესხი vs წილის ნასყიდობა (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

ინვენტარიზაციის აქტები:

ფულადი სახსრების ინვენტარიზაციის აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მარაგების ინვენტარიზაციის აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაციის აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ჩამოწერა / დამზადების აქტები:

საქონლის დამზადების აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

საქონლის ჩამოწერის აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მასალა-ნედლეულის ჩამოწერის აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

საქონლის გაუვარგისების აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ძირითადი საშუალების ჩამოწერის აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

დებიტორული დავალიანების ჩამოწერის აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

კრედიტორული დავალიანების ჩამოწერის აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სხვა აქტები:

დეფექტური აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ბრძანებები:

შრომითი ურთიერთობა:

ბრძანება / სამუშაო პოზიციაზე დანიშვნა (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ბრძანება / სამუშაო პოზიციაზე გამოსაცდელი ვადით დანიშვნა (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

ბრძანება / სტაჟიორად დანიშვნა (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ბრძანება / სამსახურებრივი მივლინება (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

ბრძანება / ანაზღაურებადი შვებულება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ბრძანება / პრემიის გაცემა ინდივიდუალურად (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ბრძანება / პრემიის გაცემა ჯგუფურად (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

ბრძანება / წარმომადგენლობითი ხარჯის გამოყოფა (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

ბრძანება / სამუშაო ურთიერთობის შეწყვეტა (Word-ფაილი)  (Pdf-ფაილი)

მოთხოვნები / ვალდებულებები:

ბრძანება კრედიტორული დავალიანების ჩამოწერის შესახებ (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ბრძანება დებიტორული მოთხოვნის ჩამოწერის შესახებ (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ოქმები:

კრების ოქმები:

კრების ოქმი / დირექტორის ცვლილება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

კრების ოქმი / სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ახალ ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანა (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

კრების ოქმი / კაპიტალის გაზრდა წილების ნომინალური ღირებულების გაზრდის გზით (Word-ფაილი)  (Pdf-ფაილი)

კრების ოქმი / კაპიტალის გაზრდა წილების რაოდენობის გაზრდის გზით (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

კრების ოქმი / კაპიტალის შემცირება წილების ნომინალური ღირებულების შემცირების გზით (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

კრების ოქმი / კაპიტალის შემცირება წილების რაოდენობის შემცირების გზით (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

კრების ოქმი / დივიდენდის გაცემა (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

კრების ოქმი / წლიური ანგარიშგების განხილვა დამტკიცება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

კრების ოქმი / შვილობილი კომპანიის დაარსება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

კრების ოქმი / შვილობილ კომპანიაში ფულადი შენატანის განხოციელება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

კრების ოქმი / შვილობილ კომპანიაში არაფულადი შენატანის განხოციელება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ფორმები:

მივლინება:

სამივლინებო თანხების მოთხოვნის ფორმა (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სამივლინებო ანგარიშის ფორმა (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წარმომადგენლობითი ხარჯი:

წარმომადგენლობითი ხარჯების მოთხოვნის ფორმა (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წარმომადგენლობითი ხარჯების ანგარიშის ფორმა (Word-ფაილი)  (Pdf-ფაილი)

ინვოისები:

ინვოისი / მომსახურება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ინვოისი / საქონლის მიწოდება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სამშენებლო დოკუმენტები:

ხარჯთაღრიცხვა / შესასრულებელი სამუშაო (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ფორმა N2 / შესრულებული სამუშაოს აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მასალა-ნედლეულის ჩამოწერის აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

დეფექტური აქტი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერები:

სალაროს შემოსავლის ორდერი / ქართულადახალი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სალაროს შემოსავლის ორდერი / ინგლისურადახალი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სალაროს გასავლის ორდერი / ქართულად (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სალაროს გასავლის ორდერი / ინგლისურად (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მინდობილობები:

მინდობილობა / გენერალური (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მინდობილობა / შემოსავლების სამსახურის სერვისების მისაღებად (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მინდობილობა / საგადასახადო დავა / შემოსავლების სამსახურსა და ფინანსთა სამინისტროში (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

მინდობილობა / საგადასახადო დავა / საქართველოს საერთო სასამართლოებში (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მინდობილობა / საგადასახადო დავა / ფინანსთა სამინისტროს სისტემასა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

მინდობილობა / ავტომობილის რეალიზაცია / (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მინდობილობა/ საბაჟო პროცედურების განსახორციელებლად (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მინდობილობა / საჯარო რეესტრის სერვისების მისაღებად (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

საგადასახადო დავის დოკუმენტები და სასამართლო ფორმები ადმინისტრაციულ საქმეზე:

საჩივარი / შემოსავლების სამსახური (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

საჩივარი / ფინანსთა სამინისტრო (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სარჩელის ფორმა / საქალაქო სასამართლო / ადმინისტრაციულ საქმეზე (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

შესაგებლის ფორმა / საქალაქო სასამართლო / ადმინისტრაციულ საქმეზე (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სააპელაციო საჩივრის ფორმა / სააპელაციო სასამართლო / ადმინისატრციულ საქმეზე (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

სააპელაციო შესაგებლის ფორმა / სააპელაციო სასამართლო / ადმინისტრაციულ საქმეზე (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

საკასაციო საჩივრის ფორმა / უზენაესი სასამართლო / ადმინისტრაციულ საქმეზე (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

საკასაციო შესაგებლის ფორმა / უზენაესი სასამართლო / ადმინისტრაციულ საქმეზე (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

სასამართლო ფორმები სამოქალაქო საქმეზე:

სარჩელის ფორმა / საქალაქო სასამართლო / სამოქალაქო საქმეზე (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

შესაგებლის ფორმა / საქალაქო სასამართლო / სამოქალაქო საქმეზე (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სააპელაციო საჩივრის ფორმა / სააპელაციო სასამართლო / სამოქალაქო საქმეზე (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სააპელაციო შესაგებლის ფორმა / სააპელაციო სასამართლო / სამოქალაქო საქმეზე (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

საკასაციო საჩივრის ფორმა / უზენაესი სასამართლო / სამოქალაქო საქმეზე (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

საკასაციო შესაგებლის ფორმა / უზენაესი სასამართლო / სამოქალაქო საქმეზე (Word-ფაილი)  (Pdf-ფაილი)

სადამფუძნებლო დოკუმენტები:

სადამფუძნებლო შეთანხმებები (ფორმები რეკომენდირებული საჯარო რეესტრის ეროვნული საააგენტოს მიერ) :

სადამფუძნებლო შეთანხმება შეზღუდილი პასუხისმგებობის საზოგადოება / სტანდარტული წესდებით, კაპიტალით (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

სადამფუძნებლო შეთანხმება შეზღუდილი პასუხისმგებობის საზოგადოება / სტანდარტული წესდებით, კაპიტალის გარეშე (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

სადამფუძნებლო შეთანხმება შეზღუდილი პასუხისმგებობის საზოგადოება / ინდივიდუალური წესდებით (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

სადამფუძნებლო შეთანხმება / სააქციო საზოგადოება / სტანდარტული წესდებით (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

სადამფუძნებლო შეთანხმება / სააქციო საზოგადოება / სტანდარტული წესდებით / ინდივიდუალური წესდებით (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

სადამფუძნებლო შეთანხმება / სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება / სტანდარტული წესდებით (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

სადამფუძნებლო შეთანხმება / სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება / ინდივიდუალური წესდებით (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სადამფუძნებლო შეთანხმება / კომანდიტური საზოგადოება / სტანდარტული წესდებით (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სადამფუძნებლო შეთანხმება / კომანდიტური საზოგადოება / ინდივიდუალური წესდებით (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

სადამფუძნებლო შეთანხმება / კოოპერატივი / სტანდარტული წესდებით (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სადამფუძნებლო შეთანხმება / კოოპერატივი /ინდივიდუალური წესდებით (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წესდებები (დამტკიცებულია იუსტიციის სამინისტროს მიერ):

წესდება / შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წესდება / შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ინგლისურად (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წესდება / სააქციო საზოგადოება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წესდება / სააქციო საზოგადოება ინგლისურად (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წესდება / სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წესდება / სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ინგლისურად (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

წესდება / კომანდიტური საზოგადოება (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წესდება / კომანდიტური საზოგადოება ინგლისურად (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წესდება / კოოპერატივი (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

წესდება / კოოპერატივი ინგლისურად (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)

წერილების და შეტობინებები:

კრედიტორ/დებიტორებს:

მოთხოვნა/ვალდებულების დადასტურების წერილი კრედიტორს/დებიტორს (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ინფორმაციის დადასტურების წერილი ბანკს (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

პირველი გაფრთხილების წერილი / ვადაგადაცილებული დავალიანების გადახდაზე (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

მეორე გაფრთხილების წერილი / ვადაგადაცილებული დავალიანების გადახდაზე (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

წერილები დასაქმებულს:

სარეკომენდაციო წერილი / ყოფილ თანამშრომელი (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

სარეკომენდაციო წერილი / მოქმედ თანამშრომელს (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

ცნობა ხელფასის შესახებ (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)