მთავარი მომსახურების ხელშეკრულება

მომსახურების ხელშეკრულება

>> მომსახურების ხელშეკრულება (ზოგადი ფორმა) / კომპანიის მიერ მომსახურების შეძენა ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> მომსახურების ხელშეკრულება (ზოგადი ფორმა) / კომპანიებს შორის (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> საბუღალტრო-საგადასახადო მომსახურების ხელშეკრულება / მომსახურების შეძენა ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> საბუღალტრო-საგადასახადო მომსახურების ხელშეკრულება / კომპანიებს შორის (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> საშუამავლო-მარკეტინგული მომსახურების ხელშეკრულება / მომსახურების შეძენა არამეწარმე ფიზიკური პირისგან (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> საშუამავლო-მარკეტინგული მომსახურების ხელშეკრულება / კომპანიებს შორის (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> დისტრიბუციის ხელშეკრულება (Word-ფაილი) (Pdf-ფაილი)