მთავარი ინსტრუქციები/მითითებები

ინსტრუქციები/მითითებები

საქართველოს საგადასახადო ადმინისტრაციის მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები და მითითებები:

 • სავარაუდო დარიცხვა (ინსტრუქცია)
 • ოპერაციები, რომლებიც დღგ-ს მიზნებისთვის არ განიხილება საქონლის მიწოდებად ან მომსახურების გაწევად (მეთოდური მითითება)
 • ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციების დაბეგვრა (მეთოდური მითითება)
 • დასაბეგრი პირები (დღგ) (მეთოდური მითითება)
 • დღგ-ის ჩათვლა (მეთოდური მითითება)
 • მომსახურების გაწევის ადგილი (დღგ) (მეთოდური მითითება)
 • სპეციალური სქემები (დღგ) (მეთოდური მითითება)
 • მომსახურების გაწევა (დღგ) (მეთოდური მითითება)
 • საქონლის მიწოდება (დღგ) (მეთოდური მითითება)
 • ვირტუალური ზონის პირის მოგების გადასახადით დაბეგვრა (მეთოდური მითითება)
 • ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გამოანგარიშება (მეთოდური მითითება)
 • საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასება (მეთოდური მითითება)
 • გადასახადის გადამხდელის ინიციატივით საგადასახადო შემოწმების ჩატარების პირობები (ბრძანება)