სტატია N1-2: თანამშრომლისთვის ავტომობილის გადაცემის დაბეგვრა

190
0

1.       თანამშრომლისთვის პირადი სარგებლობის მიზნით მსუბუქი ავტომობილის გადაცემა

თანამშრომლისთვის, პირადი სარგებლობის მიზნით, საწარმოს საკუთრებაში ან მის დროებით მფლობელობაში (მაგ.: ლიზინგით, იჯარით და სხვ. მსგავსი სახით) არსებული მსუბუქი ავტომობილის გადაცემა დაიბეგრება როგორც საშემოსავლო გადასახადით, ასევე დღგ-ით. თანამშრომლისთვის ავტომობილის გადაცემა ძირითადად ხორციელდება წერილობითი დოკუმენტის საფუძველზე, როგორსაც წარმოადგენს შრომითი ხელშეკრულება, სამუშაო აღწერილობა, საწარმოს დირექტორის ბრძანება, საწარმოს წესდება ან/და სხვა მსგავსი დოკუმენტი, თუმცა თანამშრომლისთვის ავტომობილის პირადი სარგებლობის მიზნით გადაცემა შეიძლება განხორციელდეს წერილობითი დოკუმენტის არსებობის გარეშეც მხარეთა სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე, რა შემთხვევაშიც ავტომობილის გადაცემა ასევე ექვემდებარება გადასახადებით დაბეგვრას. განსხვავებულ პოზიციას აფიქსირებს საგადასახადო ადმინისტრაცია N996 ბრძანების §38.11.ა., რომლის მიხედვითაც ავტომობილის თანამშრომლისთვის გადაცემა პირადი სარგებლობის მიზნით დაიბეგრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ასეთი გადაცემა ხორციელდება წერილობითი დოკუმენტის საფუძველზე.

ვიდეო კომენტარის სანახავად ეწვიეთ ბმულს: ვიდეო კომენტარი N1-2

2.       საშემოსავლო გადასახადის ფიქსირებული თანხები ავტომობილის ძრავის მოცულობების მიხედვით

პირადი სარგებლობის მიზნით მსუბუქი ავტომობილის თანამშრომლისთვის გადაცემისას საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრას ექვემდებარე ის სარგებელი, რომელიც თანამშრომელმა მიიღო ავტომობილის პირადი მიზნით სარგებლობით. §101.21 ადგენს ასეთი გადაცემისთვის ბიუჯეტში გადასახდელ საშემოსავლო გადასახადის ფიქსირებულ ოდენობებს და შესაბამისად, ირიბად განსაზღვრავს ავტომობილის გადაცემით თანამშრომლის მიერ მიღებული სარგებლის თანხებს, რომლებიც

3500 სმ3-ზე მეტი ძრავი მოცულობის მქონე ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემის შემთხვევაში შეადგენს – 1 500ლარს (=300ლარი/20%) (1 საანგარიშო პერიოდში – კალენდარულ თვეში), ხოლო დარიცხული საშემოსავლო გადასახადი შეადგენს – 300 ლარს;

2500 სმ3-დან – 3500 სმ3-მდე ძრავის მოცულობის მქონე ავტომობილის გადაცემისთვის სარგებელი შეადგენს – 1 000 ლარს (=200ლარი/20%), ხოლო დარიცხული საშემოსავლო გადასახადი – 200 ლარს;

2500 სმ3-ზე ნაკლები ძრავის მოცულობის მქონე ავტომობილის გადაცემისთვის სარგებელი შეადგენს – 500 ლარს (=100ლარი / 20%), ხოლო დარიცხული საშემოსავლო გადასახადი – 100ლარს;

ნებისმიერი ძრავის მოცულობის მქონე ჰიბრიდული  ავტომობილის გადაცემისთვის სარგებელი შეადგენს – 300 ლარს (=60ლარი / 20%), ხოლო დარიცხული საშემოსავლო გადასახადი – 60ლარს;

ელექტრო ძრავიანი ავტომობილის გადაცემისთვის სარგებელი და საშემოსავლო გადასახადი შეადგენს – 0 ლარს.

იმ შემთხვევაში, თუ ავტომობილის თანამშრომლის პირად სარგებლობაში გადაცემაზე დარიცხული საშემოსავლო გადასახადის დაკავება არ ხდება თანამშრომელზე გასაცემი ხელფასის თანხიდან, მაშინ დაბეგვრას დაექვემდებარება ასევე საგადასახადო ვალდებულების პატიებით თანამშრომლის მიერ საწარმოსგან მიღებული სარგებელი. შესაბამისად, ასეთ შემთხვევაში სულ გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი იქნება:

3500 სმ3-ზე მეტი ძრავის მოცულობის მქონე ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემისთვის – 375 ლარი (=300ლარი / 80%);

2500 სმ3-დან – 3500 სმ3-მდე ძრავის მოცულობის მქონე ავტომობილის გადაცემისთვის – 250 ლარი (=200ლარი / 80%);

2500 სმ3-ზე ნაკლები ძრავის მოცულობის მქონე ავტომობილის გადაცემისთვის – 125 ლარი (=100ლარი / 80%);

ნებისმიერი ძრავის მოცულობის მქონე ჰიბრიდული  ავტომობილის გადაცემისთვის – 75 ლარი (=60ლარი / 80%);

ელექტრო ძრავიანი ავტომობილის გადაცემისთვის – 0 ლარი.

3.       ავტომობილის თანამშრომლის პირად სარგებლობაში გადაცემის დღგ-ით დაბეგვრა (სასყიდლიანი გადაცემა)

პირადი სარგებლობის მიზნით ავტომობილის თანამშრომლისთვის გადაცემისას დღგ-ით დაბეგვრის მიზნებისთვის მნიშვნელოვანია დადგინდეს ადგილი ქონდა თანამშრომლისთვის ავტომობილის სასყიდლიან (ანაზღაურების სანაცვლოდ) თუ უსასყიდლო გადაცემას.  თანამშრომლისთვის სასყიდლიან გადაცემას  ადგილი აქვს იმ შემთხვევაში, როცა ავტომობილის გადაცემით თანამშრომლის მიერ მიღებული სარგებელი წარმოადგენს თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ნაწილს, კერძოდ: საწარმოს მიერ მანქანის გადაცემა ხორციელდება თანამშრომლის მიერ გაწეული შრომის სანაცვლოდ ე.ი. ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემით მიღებული სარგებელი წარმოადგენს შრომის ანაზღაურების ნაწილს, თუ შრომითი ხელშეკრულებით ან სხვა დოკუმენტით თანამშრომლისთვის ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემა შრომის ანაზღაურების ნაწილია ან ამგვარი დოკუმენტის არარსებობას, თუ მოცემული ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით ავტომობილის თანამშრომლის პირად სარგებლობაში გადაცემით მიღებული სარგებელი შეიძლება განხილული იქნეს შრომის ანაზღაურების ნაწილად.

ასეთ შემთხვევაში, დღგ-ით დასაბეგრი თანხის გაანგარიშება მოხდება ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემით თანამშრომლისთვის გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასიდან. გამარტივების მიზნით, რათა თავიდან იქნას აცილებული ყოველჯერზე თანამშრომლისთვის გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასის შეფასებები,  დასაშვებია საშემოსავლო გადასახადის ფიქსირებული თანხებისგან გამოთვლილი სარგებლის თანხები (§101.21) მიჩნეული იქნას თანამშრომლისთვის გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასად (დღგ-ს ჩათვლით) და შესაბამისად,

3500 სმ3-ზე მეტი ძრავი მოცულობის მქონე ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემით საწარმოს მიერ თანამშრომლისთვის გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) იქნება თვეში – 1 500 ლარი (=300ლარი / 20% ), დღგ-ით დასაბეგრი თანხა – 1 271,19 ლარი (=1500ლარი / 118%), ხოლო დარიცხული დღგ თვეში – 228,81 ლარი;

2500 სმ3-დან – 3500 სმ3-მდე ძრავი მოცულობის მქონე ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემით  საწარმოს მიერ თანამშრომლისთვის გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) იქნება თვეში  – 1 000 ლარი (=200ლარი / 20% ) , დღგ-ით დასაბეგრი თანხა – 847,46 ლარი (=1000ლარი / 118%), ხოლო დარიცხული დღგ თვეში – 152,54 ლარი;

2500 სმ3-ზე ნაკლები ძრავის მოცულობის მქონე ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემით  საწარმოს მიერ თანამშრომლისთვის გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) იქნება თვეში  – 500 ლარი (=100ლარი / 20% ), დღგ-ით დასაბეგრი თანხა – 423,73 ლარი (=500ლარი / 118%), ხოლო დარიცხული დღგ თვეში – 76,27 ლარი;

რაც შეეხება ელექტრო და ჰიბრიდულ ძრავიან ავტომობილების გადაცემით საწარმოს მიერ თანამშრომლისთვის გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასს, მათი გაანგარიშება არ უნდა განხორციელდეს ამ ტიპის ავტომობილების გადაცემისთვის გათვალისწინებული საშემოსავლო გადასახადის ფიქსირებული თანხებისგან, რადგან  მათზე საშემოსავლო გადასახადის კუთხით მოქმედებს შეღავათიანი ფიქსირებული გადასახადის თანხები და აღნიშნული თანხებიდან მომსახურების საბაზრო ფასის გაანგარიშება მნიშვნელოვან ცდომილებას გამოიწვევდა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჰიბრიდულ ან/და ელექტრო ძრავიან ავტომობილის გადაცემით საწარმოს მიერ თანამშრომლისთვის გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასის გამოთვლა უნდა მოხდეს  2500 სმ3-ზე ნაკლები ძრავის მოცულობის მქონე ავტომობილის სარგებლობაში გადაცემისთვის დაწესებული საშემოსავლო გადასახადის ფიქსირებული თანხისგან. შესაბამისად:

ჰიბრიდული ან/და ელექტრო ძრავიანი ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემით  საწარმოს მიერ თანამშრომლისთვის გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) იქნება თვეში – 500 ლარი (=100ლარი / 20% ), დღგ-ით დასაბეგრი თანხა იქნება – 423,73 ლარი (=500ლარი / 118%), ხოლო დარიცხული დღგ – 76,27.

4.       მაგალითი N1: ფილიალის მენეჯერის პირად სარგებლობაში ავტომობილის გადაცემა

განვიხილოთ მაგალითი შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებებით.

მაგალითი N1:

ფაქტობრივი გარემოებები:

(ა) „კომპანიამ“ ფილიალის მენეჯერს, 1 წლით, 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით სარგებლობაში გადასცა 3 500სმ3-ის ძრავის მქონე სამსახურეობრივი ავტომობილი, რომლის გამოყენების უფლება თანამშრომელს გააჩნდა არასამსახურებრივი – პირადი მიზნებისთვისაც;

(ბ) „კომპანიასა“ და ფილიალის მენეჯერს შორის არსებული შრომითი ხელშეკრულებით თანამშრომლის მიერ შრომის ანაზღაურებასთან ერთად „კომპანიიდან“ მისაღებ ბენეფიტების ჩამონათვალში ჯანმრთელობის დაზღვევასთან ერთად მითითებული იყო სამსახურეობრივი ავტომობილით პირადი მიზნით სარგებლობის უფლება;

(გ) ფილიალის მენეჯერისთვის ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემაზე დარიცხული საშემოსავლო გადასახადის ფიქსირებული თანხის დაქვითვა არ მომხდარა თანამშრომელზე გასაცემი ხელფასიდან და არც აღნიშნული თანხის ანაზღაურების მოთხოვნა წარუდგენია კომპანიის თანამშრომლის მიმართ.

დაბეგვრა:

მოცემულ შემთხვევაში, იანვრიდან დეკემბრის თვის ჩათვლით საანგარიშო პერიოდებში ფილიალის მენეჯერის მიერ ავტომობილის პირადის სარგებლობის უფლების ფლობით მიღებული ყოველთვიური სარგებელი (საპენსიო თანხის გაუთვალისწინებლად) შეადგენს – 1 000 ლარს (=200ლარი / 20%), ხოლო ყოველთვიური საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულების პატიებით მიღებული სარგებელი – 250 ლარს (=200ლარი / 80%). შესაბამისად, ყოველთვიურად, საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი თანხა იქნება – 1 250 ლარი (=1000ლარი + 250ლარი), ხოლო დარიცხული საშემოსავლო გადასახადი –  250 ლარი.

შრომითი ხელშეკრულების მიხედვით იანვრიდან დეკემბრის თვის ჩათვლით ფინანსური დირექტორისთვის ავტომობილის ნაწილობრივ პირადი მიზნებისთვის გამოყენების უფლების გადაცემა წარმოადგენს შრომის ანაზღაურების ნაწილს. შესაბამისად, დღგ-ით დასაბეგრ თანხა იქნება „კომპანიის“ მიერ ფინანსური დირექტორისთვის გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასი დღგ-ს გარეშე, რომელიც გამარტივების მიზნით შეიძლება გამოთვილი იქნას საშემოსავლო გადასახადის ფიქსირებული თანხიდან, და იქნება თვეში – 847,46 ლარი (=200ლარი / 20% / 118%), ხოლო ყოველთვიურად დარიცხული დღგ – 152,54 ლარი (=847,46ლარი * 18%).

ყოველთვიური საპენსიო შენატანები (დამსაქმებლის და დასაქმებული ერთად) იქნება – 51,02 ლარი (=1250ლარი / 98% * 2% + 1250ლარი / 98% * 2%) .

ყოველთვიური დარიცხული ხელფასი (საპენსიოს ჩათვლით) იქნება – 1 275,51 ლარი (=1250ლარი / 98%);

თანამშრომელზე გაცემული სარგებელი/ნივთმოგება – 0 ლარი.

5.       შეთანხმებული ანაზღაურების თანხა vs საბაზრო ფასი, ავტომობილის სასყიდლიანი გადაცემისას

როგორც უკვე აღვნიშნეთ იმ შემთხვევაში, როცა ავტომობილის გადაცემით თანამშრომლის მიერ მიღებული სარგებელი წარმოადგენს თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ნაწილს ე.ი. დღგ-ს მიზნებისთვის ადგილი აქვს ავტომობილის სასყიდლიან გადაცემას, დღგ-ით დასაბეგრ თანხას წარმოადგენს გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასი დღგ-ს გარეშე, თუმცა იმ შემთხვევაში, როცა შრომითი ხელშეკრულებით ან/და სხვა დოკუმენტით ან მოცემული ფაქტობრივი გარემოებებით იდენტიფიცირებადია საწარმოსა და თანამშრომელს შორის შეთანხმებული ანაზღაურების თანხა, რომელიც აღემატება გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასს, მაშინ დღგ-ით დასაბეგრი თანხა იქნება შეთანხმებული ანაზღაურება დღგ-ს გარეშე.   

6.       მაგალითი N1 (მე-2 ვარიანტი): ფინანსური მენეჯერის პირად სარგებლობაში ავტომობილის გადაცემა (შეთანხმებული ანაზღაურება > საბაზრო ფასი)

განვიხილოთ მაგალითი N1 შეცვლილი ფაქტობრივი გარემოებებით:

მაგალითი N1 (მე-2 ვარიანტი):

ფაქტობრივი გარემოებები:

(ა) „კომპანიამ“ ფილიალის მენეჯერს 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით სარგებლობაში გადასცა 3 500სმ3-ის ძრავის მქონე სამსახურეობრივი ავტომობილი, რომლის გამოყენების უფლება თანამშრომელს გააჩნდა არასამსახურებრივი – პირადი მიზნებისთვისაც;

(ბ) „კომპანიასა“ და ფილიალის მენეჯერს შორის არსებული შრომითი ხელშეკრულებით თანამშრომლის მიერ შრომის ანაზღაურებასთან ერთად „კომპანიიდან“ მისაღებ ბენეფიტების ჩამონათვალში ჯანმრთელობის დაზღვევასთან ერთად მითითებული იყო სამსახურეობრივი ავტომობილით პირადი მიზნით სარგებლობის უფლება;

(გ) ფილიალის მენეჯერისთვის ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემაზე დარიცხული საშემოსავლო გადასახადის ფიქსირებული თანხის დაქვითვა არ მომხდარა თანამშრომელზე გასაცემი ხელფასიდან და არც აღნიშნული თანხის ანაზღაურების მოთხოვნა წარუდგენია კომპანიის თანამშრომლის მიმართ;

(დ) შრომითი ხელშეკრულების მიხედვით იმ შემთხვევაში, თუ ფილიალის მენეჯერი სამსახურებრივ ავტომობილს უკან გადაცემდა „კომპანიას“ და შესაბამისად, უარს იტყობა ავტომობილის პირადის სარგებლობის მიზნით გამოყენების უფლებაზე თანამშრომლის ყოველთვიური დარიცხული ხელფასი (საპენსიო შენატანის ჩათვლით) გაიზრდებოდა – 1400 ლარით

დაბეგვრა:

მოცემულ შემთხვევაში, შრომით ხელშეკრულებაში არსებული ნორმა, რომლითაც განსაზღვრულია ხელფასის დანამატი ფილიალის მენეჯერის მიერ ავტომობილის პირადი სარგებლობის მიზნით გამოყენების უფლებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, მიიჩნევა, რომ „კომპანიასა“ და ფილიალის მენეჯერს შორის შეთანხმებულია ანაზღაურება ავტომობილის პირადი სარგებლობის მიზნით გადაცემისთვის. შეთანხმებული ანაზღაურების თანხა ტოლი იქნება სახელფასო დანამატის თანხის საშემოსავლო გადასახადის და საპენსიო შენატანის თანხის გარეშე ე.ი. 1097,6 ლარის (=1400ლარი * 98% * 80%).

ვინაიდან კომპანისა და ფილიალის მენეჯერს მანქანის პირად სარგებლობაში გადაცემისთვის შრომითი ხელშეკრულებით შეთანხმებული  ანაზღაურების თანხა – 1097,6 ლარი აღემატება გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასს – 1 000 ლარს (=200ლარი / 20%), დღგ-ით დასაბეგრი თანხის გაანგარიშება მოხდება არა მომსახურების საბაზრო ფასიდან, არამედ მხარეებს შორის შეთანხმებული ანაზღაურებიდან.  „კომპანიასა“ და ფილიალის მენეჯერს შორის შეთანხმებული ანაზღაურება გავლენას არ ახდენს საშემოსავლო გადასახადის ოდენობაზე, რადგან ავტომობილის გადაცემისთვის დადგენილია საშემოსავლო გადასახადის ფიქსირებული თანხები.

შესაბამისად, საშემოსავლო გადასახადის მიზნებისთვის იანვრიდან დეკემბრის თვის ჩათვლით საანგარიშო პერიოდებში ფილიალის მენეჯერის მიერ ავტომობილის პირადის სარგებლობის უფლების ფლობით მიღებული ყოველთვიური სარგებელი (სადაზღვევო თანხის გაუთვალისწინებლად), საშემოსავლო გადასახადის პატიებით მიღებული სარგებლის ჩათვლით, ამ შემთხვევაშიც იქნება – 1250 ლარი (=200ლარი / 20% + 200ლარი / 80%), ხოლო დარიცხული საშემოსავლო გადასახადი –  250 ლარი (=1250ლარი * 20%).

დღგ-ით დასაბეგრ თანხა იქნება თვეში – 930,17 ლარი (=1097,60 / 118%), ხოლო ყოველთვიურად დარიცხული დღგ – 167,43 ლარი (=930,17ლარი * 18%).

ყოველთვიური საპენსიო შენატანები (დამსაქმებლის და დასაქმებულის ერთად) იქნება – 51,02 ლარი (=1250ლარი / 98% * 2% + 1250ლარი / 98% * 2%) .

ყოველთვიური დარიცხული ხელფასი (საპენსიოს ჩათვლით) იქნება – 1 275,51 ლარი (=1250ლარი / 98%);

სარგებელი/ნივთმოგება – 0 ლარი.

7.       ავტომობილის თანამშრომლის პირად სარგებლობაში გადაცემის დღგ-ით დაბეგვრა (უსასყიდლო გადაცემა)

იმ შემთხვევაში, როცა თანამშრომლისთვის ავტომობილის პირადი სარგებლობისთვის გადაცემით თანამშრომლის მიერ მიღებული სარგებელი არ წარმოადგენს თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ნაწილს, მაშინ დღგ-ის მიზნებისათვის ადგილი აქვს საწარმოს მიერ მისი თანამშრომლისთვის მომსახურების უსასყიდლო გაწევას, რა დროსაც დღგ-ის დასაბეგრი თანხა იქნება, არა მომსახურების საბაზრო ფასი დღგ-ს გარეშე, არამედ მომსახურების გაწევასთან ე.ი. ავტომობილის თანამშრომლისთვის ნაწილობრივ პირად სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებული ყველა დანახარჯის ღირებულება დღგ-ს გარეშე, მიუხედავად იმ გარემოებისა მიღებული აქვს თუ არა საწარმოს დღგ-ს ჩათვლა აღნიშნულ დანახარჯებზე. 

აქვე აღვნიშნავთ, რომ დღგ-ს მიზნებისთვის ამორტიზაციის/ცვეთის ხარჯის გამოთვლა უნდა მოხდეს  §177.6. -ით გათვალისწინებული ძირითადი საშუალებების ექსპლოატაციის ვადების მიხედვით.

8.       მაგალითი N2: თანამშრომლისთვის ავტომობილის მოკლევადიანი გადაცემა

განვიხილოთ მაგალითი შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებებით:

მაგალითი N2:

ფაქტობრივი გარემოებები:

(ა) საწარმომ თანამშრომელს საკუთარი/პირადი ავტომობილის მწყობრიდან გამოსვლის გამო ნება დართო 1 თვით – 1 მარტიდან 31 მარტის ჩათვლით გამოეყენებინა სამსახურეობრივი ავტომობილი პირადი მიზნებისთვის. სამსახურებრივი ავტომობილის ძრავის მოცულობა შეადგენდა – 2 000 სმ3;

(ბ) სამსახურეობრივი ავტომობილის პირადი მიზნით გამოყენების უფლების გადაცემას თანამშრომლის ანაზღაურებაზე გავლენა არ მოუხდენია, ე.ი. თანამშრომლის მიერ მარტის თვეში ხელზე ასაღები ხელფასი დარჩა უცვლელი;

(გ) თანამშრომლისთვის ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემაზე დარიცხული საშემოსავლო გადასახადის ფიქსირებული თანხის დაქვითვა არ მომხდარა თანამშრომელზე გასაცემი ხელფასიდან და არც აღნიშნული თანხის ანაზღაურების მოთხოვნა წარუდგენია საწარმოს თანამშრომლის მიმართ;

(დ) მარტის თვეში ავტომობილის ექსპლოატაციის ხარჯმა (საწვავი, ზეთის შეცვლა, რეცხვა, მიმდინარე შეკეთება და სხვ.) დღგ-ს გარეშე შეადგინა – 300 ლარი, ხოლო (თვიური) ცვეთის ხარჯმა – 450 ლარი;

(ე) ოდომეტრის ჩვენების რეესტრების მიხედვით, ავტომობილის მიერ მარტის თვეში მთლიანად განვლილი მანძილის მხოლოდ 20%-ი წარმოადგენს თანამშრომლის მიერ პირადი მიზნით ავტომობილის სარგებლობისას განვლილ მანძილს.        

დაბეგვრა:

მოცემულ შემთხვევაში, სამსახურეობრივი ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემით თანამშრომლის მიერ მიღებული სარგებელი გავლენას არ ახდენს თანამშრომლის ხელფასზე და არ წარმოადგენს თანამშრომლის ხელფასის ნაწილს. შესაბამისად, დღგ-ს მიზნებისთვის ადგილი აქვს საწარმოს მიერ თანამშრომლისთვის ავტომობილის უსასყიდლოდ გადაცემას ე.ი. სახეზეა საწარმოს მომსახურების უსასყიდლო გაწევა. სწორედ ამიტომ დღგ-ით დასაბეგრი თანხის გამოთვლა მოხდება არა გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასიდან, არამედ გაწეულ მომსახურებასთან დაკავშირებული დანახარჯების ჯამური ღირებულებიდან:

მარტის თვეში, სამსახურეობრივ ავტომობილთან დაკავშირებულმა მთლიანმა დანახარჯმა (დღგ-ს გარეშე) შეადგინა – 750 ლარი (=300ლარი + 450 ლარი). ავტომობილის ოდომეტრის ჩვენებების რეესტრების მიხედვით მარტის თვეში ავტომობილის მიერ მთლიანად განვლილი მანძილის მხოლოდ 20%-ი წარმოადგენს თანამშრომლის მიერ პირადი მიზნით ავტომობილის სარგებლობისას განვლილ მანძილს, შესაბამისად, სამსახურეობრივი ავტომობილის თანამშრომლისთვის პირად სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებული ყველა დანახარჯის ჯამური ღირებულება დღგ-ს გარეშე იქნება – 150 ლარი (=750ლარი * 20%), რომელიც წარმოადგენს დღგ-ით დასაბეგრ თანხას, ხოლო დარიცხული დღგ იქნება – 27ლარი (=150ლარი * 18%).

საშემოსავლო გადასახადის მიზნებისთვის მარტის თვეში თანამშრომლის მიერ სამსახურეობრივი ავტომობილის პირადის სარგებლობის უფლების ფლობით მიღებული ყოველთვიური სარგებელი (საპენსიო შენატანის თანხის გაუთვალისწინებლად), საშემოსავლო გადასახადის პატიებით მიღებული სარგებლის ჩათვლით, იქნება – 625 ლარი (=100ლარი / 20% + 100ლარი / 80%), ხოლო დარიცხული საშემოსავლო გადასახადი –  125 ლარი (=625ლარი * 20%).

საპენსიო შენატანები (დამსაქმებლის და დასაქმებულის ერთად) იქნება – 25,51 ლარი (=625ლარი / 98% * 2% + 625ლარი / 98% * 2%) .

დარიცხული ხელფასი (საპენსიოს ჩათვლით) იქნება – 0 ლარი;

თანამშრომელზე გაცემული სარგებელი/ნივთმოგება (საპენსიოს ჩათვლით)  – 637,76 ლარი (=625ლარი / 98%).

9.       პირად სარგებლობაში გადაცემულ ავტომობილთან დაკავშირებული დანახარჯების დაბეგვრა

თანამშრომლისთვის ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემაზე გაანგარიშებული გადასახადები მოიცავს ავტომობილის ექსპლუატაციასთან უშუალოდ დაკავშირებულ ყველა სახის ხარჯს, კერძოდ: ავტომობილის ამორტიზაციის ხარჯებს, საწვავის და ზეთის შეცვლის ხარჯებს, მიმდინარე რემონტის ხარჯებს, საბურავებს, ავტომობილის დაზღვევის ხარჯებს, ასევე ავტომობილის შესაძენად აღებული სესხის პროცენტის ხარჯებს, იჯარის და ლიზინგის ხარჯებს, როცა საწარმოს თანამშრომლისთვის  გადაცემული მანქანა იჯარით ან ლიზინგით აქვს აღებული. შესაბამისად, აღნიშნული დანახარჯებზე დღგ-ს და საშემოსავლო გადასახადების დამატებით გაანგარიშება არ ხორციელდება (დამატებით არ დაიბეგრება). ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემაზე გაანგარიშებული გადასახადები არ მოიცავს მგზავრთა და უბედური შემთხვევის დაზღვევის ხარჯებს, პარკირებისა და ავტობანებით სარგებლობის გადასახადებს, პარკირებისა და ადმინისტრაციული ჯარიმების ხარჯებს და სხვა არაპირდაპირ დანახარჯებს.

10.     მაგალითი N3: გენერალური დირექტორისთვის ავტომობილის პირად სარგებლობაში გადაცემა

განვიხილოთ მაგალითი N3 შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებებით.

მაგალითი N3:

ეს გახლდათ სტატიის – „თანამშრომლისთვის ავტომობილის გადაცემის დაბეგვრა“ მხოლოდ მცირე ნაწილი. სტატიის სრულად სანახავად ეწვიეთ ვიდეო კომენტარ N1-2:„თანამშრომლისთვის ავტომობილის გადაცემის დაბეგვრა“.

წინა სტატიაშისტატია N1-3: თანამშრომელთა კვების დაბეგვრა
შემდეგი სტატიასტატია N1-1: საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდების დღგ-ით დაბეგვრა