მთავარი წილის დათმობის ხელშეკრულება

წილის დათმობის ხელშეკრულება

>> წილის დათმობის ხელშეკრულება / ფიზიკურ პირებს შორის (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> წილის დათმობის ხელშეკრულება / კომპანიებს შორის (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა)  (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> წილის დათმობის ხელშეკრულება / ფიზიკური პირსა და კომპანიას შორის (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა)  (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> წილის დათმობის ხელშეკრულება / რამდენიმე დამთმობი, რამდენიმე შემძენი (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა)  (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> წილის უსასყიდლო დათმობის ხელშეკრულება (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)