მთავარი შედარების აქტი

შედარების აქტი

>> შედარების აქტი / საანგარიშო პერიოდის დასაწყისსა და ბოლოს არსებული ნაშთების შესახებ (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> შედარების აქტი / მარტივი ფორმა (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

<< დაბრუნება სარჩევში