მთავარი ვალის პატიები ხელსეკრულება

ვალის პატიები ხელსეკრულება

>> ვალის პატიების ხელშეკრულება (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> დავალიანების პატიების ხელშეკრულება (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> დოკუმენტების ნიმუშები სრულად <<