მთავარი ვალის გადაკისრების ხელშეკრულება

ვალის გადაკისრების ხელშეკრულება

>> ვალის გადაკისრების ხელშეკრულება (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> დავალიანების გადაკისრების ხელშეკრულება (ნიმუში, შაბლონი, ტიპიური ფორმა) (Word-ფაილი)  /  (Pdf-ფაილი)

>> დოკუმენტების ნიმუშები სრულად <<