მთავარი დანაკარგების ნორმები

დანაკარგების ნორმები

დანაკარგების ნორმები: დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობები

Nსფეროდადგენილი ნორმასაფუძველი
1მეტალურგია  
 მანგანუმშემცველი მადნიდან მანგანუმის შენადნობის დამზადებისას არსებული მანგანუმის საწარმოო დანაკარგიწარმოებაში ჩაშვებული მანგანუმის 20%
 შავი ლითონის ჯართისგან ნამზადის დამზადებისას არსებული საწარმოო დანაკარგი12.5%
 ნამზადიდან არმატურის დამზადებისას არსებული საწარმოო დანაკარგი1.5%
2აქციზური მარკები  
 ალკოჰოლური სასმელის წარმოებისას/იმპორტისას გამოყენებული აქციზური მარკების დაზიანების საწარმოო დანაკარგი2%
 სიგარა/სიგარეტის წარმოებისას/იმპორტისას გამოყენებული აქციზური მარკების დაზიანების საწარმოო დანაკარგი1%
 სიგარილას წარმოებისას/იმპორტისას გამოყენებული აქციზური მარკების დაზიანების საწარმოო დანაკარგი2%
3ბამბა  
  ბამბის ნედლეულის პენტვისას საწარმოო დანაკარგიწარმოებაში ჩაშვებული ნედლეულის 65%
4თხილი  
 კალენდარული წლის განმავლობაში შეძენილი/მოყვანილი თხილის შრობის საწამოო დანაკარგის წლიური საშუალო ოდენობა22%
5მინის წარმოება  
 მინის წარმოებაში საწარმოო დანაკარგი (ხურებითი დანაკარგი)წარმოებაში ჩაშვებული კაზმის 17%
 მინის წარმოებაში გამოყენებული კვარც-მინდვრიშპატური ქვიშის ბუნებრივი დანაკარგი (ტენიანობა)7%
 მინის წარმოებაში გამოყენებული დოლომიტის ბუნებრივი დანაკარგი (ტენიანობა)3%
 მინის წარმოებაში გამოყენებული კირქვის ბუნებრივი დანაკარგი (ტენიანობა)1%
6ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების რაოდენობის გაზომვის მეთოდების დასაშვები ცდომილების ნორმები 
7შაქრის წარმოება (დანაკარგების ნორმები)  
 მყარ მდგომარეობაში მყოფი შაქრის ნედლეულის დახურულ საწყობში შენახვისას საწარმოო დანაკარგი თვეში0,031%
 შაქრის ნედლეულის ვაგონებიდან გადმოტვირთვისა და ტარის გარეშე შიდა საქარხნო ტრანსპორტირების დროს საწარმოო დანაკარგი0,139%
 შაქრის ნედლეულის გადამუშავებისას საწარმოო ტექნოლოგიური დანაკარგი1.581%
8მარცვლეული  
 მარცვლეულის გადამუშავებისას საწარმოო დანაკარგი0,7%
 მარცვლეულის რეცხვისას საწარმოო დანაკარგი0,1%
 მარცვლეულის ბუნებრივი დანაკარგის ნორმა სა­ერთა­შორისო გადაზიდვების (საზღვაო, სარკი­ნი­­გზო და საავტომობილო ტრანსპორტირება) დროს0.29%
 მარცვლეულის ბუნებრივი დანაკარგის ნორმა ქვეყნის შიგნით გადაზიდვების (სარკინიგზო და სა­ავტომობილო ტრანსპორტირება) დროს0.1%
 მარცვლეულის შენახვისას ელევატორის სილოსებსა და საელევატორო პროცესში დანაკარგის ნორმა0.35%
9კვერცხის წარმოება    
 კვერცხის წარმოებაში კვერცხის მტვრევის საწარმოო დანაკარგი3%
10თაბაშირ-მუყაოს ფილების წარმოებისას თაბაშირის ქვის ნედლეულის თერმული დამუშავება  
 თაბაშირ-მუყაოს ფილების წარმოებისას, თაბაშირის ქვის ნედლეულის თერმული დამუშავების საწარმოო დანაკარგი (დეჰიდრატაცია)11%
11ნატურალური წვენის წარმოება  
 ხილის კონცენტრატებიდან ნატურალური წვენის წარმოებისას (“Tetrapak“ და “Elopak“ დანადგარების/ჩამოსხმის ხაზების გამოყენებით) საწარმოო დანაკარგიერთ ჩამოსხმაზე 300 ლიტრი
12ჩაუმქრალი კირის წარმოება  
 ჩაუმქრალი კირის წარმოებისას საწარმოო დანაკარგი28%
13ნავთობპროდუქტების ბუნებრივი დანაკარგის ნორმები  
 ოპერაციების დასახელებადანაკარგი წონიდან %-ში 
 ბენზინზე  
 საზღვაო გადაზიდვები0.35
 სარკინიგზო გადაზიდვები0.24
 საავტომობილო გადაზიდვები0.12
 რეზერვუარში შენახვა (მიწისზედა რეზერვუარში 1 თვეზე მეტი ვადით შენახვის გარდა)0.25
 მიწისზედა რეზერვუარში შენახვა 1 თვეზე მეტი ვადით0.35
 დიზელზე 
 საზღვაო გადაზიდვები0.35
 სარკინიგზო გადაზიდვები0.1
 საავტომობილო გადაზიდვები0.05
 რეზერვუარში შენახვა0.07
 ნავთზე 
 საზღვაო გადაზიდვები0.35
 სარკინიგზო გადაზიდვები0.11
 საავტომობილო გადაზიდვები0.06
 რეზერვუარში შენახვა0.1
 ნედლ ნავთობზე 
 სარკინიგზო გადაზიდვები0.04 
 შენახვა0.077 
 მაზუთზე 
 სარკინიგზო გადაზიდვები1.05 
 საპოხ ზეთზე 
 სარკინიგზო გადაზიდვები0.10 
 ოპერაციების დასახელებადანაკარგი წონიდან %-ში 
 ბენზოლი  
 სარკინიგზო გადაზიდვები0.24                    
 პროპილისა და იზოპროპილის სპირტი
სეს ესნ კოდი: 2905 12
 
 სარკინიგზო გადაზიდვები0.80 
 მეთილის სპირტი
სეს ესნ კოდი: 2905 11
 
 სარკინიგზო გადაზიდვები0,15 
 პარაქსილოლი
სეს ესნ კოდი: 2902 43
 
 სარკინიგზო გადაზიდვები0,30 
 პიროლიზული ფისი
სეს ესნ კოდი: 3911 90 990 00
 
 სარკინიგზო გადაზიდვები1,00 
 ვაკუუმური გაზოილი
სეს ესნ კოდი: 2710 19 310 00, 2710 19 350 00.
 
 სარკინიგზო გადაზიდვები0,60 
 აირის კონდენსატი ბუნებრივი
სეს ესნ კოდი: 2709 00 100
 
 სარკინიგზო გადაზიდვები0,75 
 ნავთობის აირები გათხევადებული
სეს ესნ კოდი: 2711
 
 სარკინიგზო გადაზიდვები0,90 
 შენახვა1,10 
 შენიშვნა: შენახვის დანაკარგი ასევე მოიცავს მიღებისა და გაცემის დანაკარგს.  
14ნახშირწყალბადები აცეკლური                                                               სეს ესნ კოდი: 2901 
 სარკინიგზო გადაზიდვები0,9 
 შენახვა1.10 
15ღვინო (დანაკარგების ნორმები) 
 შენახვა რეზერვუარში (ყოველთვიურად)0.05 
 შენახვა ქვევრში (ყოველთვიურად)0.075 
 დაძველება, შენახვა კასრებში (ყოველთვიურად)0.2 
 კუპაჟის, ეგალიზაციის, ასამბლაჟის დროს ღვინის გადატუმბვა საკუპაჟე ჭურჭელში,  გადარევა და გადატუმბვა საკუპაჟე   ჭურჭლიდან                                                                                                                                                                                                (0,09%+0,06%+0,09%)0.24 
 კუპაჟის დროს ღვინის გადატუმბვა საკუპაჟე ჭურჭელში,  გადარევა, გაწებვა და გადატუმბვა დასაწდომ  ჭურჭელში     (0,09%+0,06%+0,07%+0,09%)0.31 
 ფილტრაცია ფილტრკარტონის გამოყენებით                   (0,09%+0,15%)0.24 
 ფილტრაცია დიატომიტის გამოყენებით                           (0,09%+0,03%)0.12 
 სიცივით დამუშავება დაყოვნებით                                     (0,09%+0,17%)0.26 
 სითბოთი დამუშავება დაყოვნების გარეშე                           (0,09%+0,11%)0.2 
 ჩამოსხმა0.37 
16სპირტები, დისტილატები 
 შენახვა რეზერვუარში (ყოველთვიურად, ა.ა.)0.05 
 დაძველება ცისტერნაში ტკეჩზე (ყოველთვიურად, ა.ა.)0.08 
 დაძველება კასრში (ყოველთვიურად, ა.ა.)0.33 
 გადატუმბვა სატრანსპორტო კონტეინერიდან სტაციონალურ ცისტერნაში და პირიქით – სტაციონალური ცისტერნიდან სატრანსპორტო კონტეინერში0.16 
17სპირტებისა და დისტილატების დანაკარგები სპირტიანი სასმელების დამზადებისას 
 გადატუმბვა ერთი ჭურჭლიდან მეორეში0.16 
 დარევა (ეგალიზაციის, კუპაჟის, გაწებვის დროს)0.07 
 ფილტრაცია (შეწოვა საფილტრავი მასალის ფენის მიერ და უშუალოდ ფილტრზე)0.09 
 გაწებვა0.08 
 სიცივით დამუშავება დაყოვნებით0.3 
18სპირტიანი სასმელები (დანაკარგების ნორმები) 
 შენახვა რეზერვუარში (ყოველთვიურად)0.04 
 შენახვა კასრში (ყოველთვიურად)0.23 
 ჩამოსხმა0.54 
19ელექტროენერგიის სასადგურე დანაკარგი 
20მცურავ საშუალებაზე დატვირთული ან მცურავი საშუალებიდან გადმოტვირთული საქონლის ოდენობის „დრაფტ სურვეის
(Draught/Draft survey)“ მეთოდით განსაზღვრისას დასაშვები ცდომილება
+/- 1%
21სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი სურსათის დანაკარგი 1%
22სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი არასასურსათო საქონლის დანაკარგი 0,5%