(+995) 558 929 929
05:55 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი მთავარი სტატია N19/1 2017 წლის 1 იანვრიდან მიღებული ავანსის თანხები დღგ-ით დაბეგვრას ექვემდებარება
სტატია N19/1 2017 წლის 1 იანვრიდან მიღებული ავანსის თანხები დღგ-ით დაბეგვრას ექვემდებარება

საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის შესაბამისად 2017 წლის 1 იანვრიდან დღგ-ით დაბეგვრას დაექვემდებარება საქონლის მიწოდებამდე ან/და მომსახურების გაწევამდე მყიდველისაგან მიღებული ავანსის თანხები, რა დროსაც დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხას წარმოადგენს მიღებული ავანსის თანხა დღგ-ს გარეშე (საგ. კოდ. კანონპრ. §161.1.ა.), ხოლო დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროს ავანსის მიღების მომენტი (საგ. კოდ. კანონპრ. §161.1.ა.ბ.დ.).

მაგალითი N1:

პს „სმარტ-ფონმა" (შემდეგში - გამყიდველი) სატელეკომუნიკაციო კომპანია - შპს „კომუნიკატორს" (შემდეგში - მყიდველი) 2017 წლის 12 თებერვალს გაუფორმა ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლის შესაბამისადაც გამყიდველს 2017 წლის მაისი თვეში (31 მაისამდე) მყიდველისათვის უნდა მიეწოდებინა 50 000 ლარის (დღგ-ს ჩათვლით) ღირებულების სამსუნგის მარკის (მოდელი - S7 Edge) მობილური ტელეფონები. მყიდველმა გამყიდველს მისაწოდებელი საქონლის (მობილური ტელეფონების) ღირებულება, ავანსის სახით, სრულად გადაუხადა ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების დღეს (2017 წლის 12 თებერვალს). საქონლის მიწოდება კი განხორციელდა 2017 წლის 25 მაისს.

2017 წლის პირველი იანვრიდა ასამოქმედებელი, ავანსის თანხების დღგ-ით დაბევრის ახალი რეგულაციის შესაბამისად,  გამყიდველმა დასაბეგრ ოპერაციაზე დარიცხული დღგ-ს - 7627,12 ლარის ( = 50 000 * 18/ 118 ლარი) დეკლარირება უნდა მოახდინოს 2017 წლის თებერვლის თვის (ავანსის თანხის მიღების საანგარიში პერიოდის) დღგ-ს დეკლარაციაში, ამავე თვეში გამყიდველი მყიდველს გამოუწერს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას (მყიდველს აღნიშნული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე დღგ-ს ჩათვლის მიღების უფლება აქვს თებერვლის თვეშივე).

 

პირის მიერ მისაწოდებელი საქონლის ან/და გასაწევი მომსახურების ღირებულების მხოლოდ ნაწილის, ავანსის სახით, მიღების შემთხვევაში, ავანსის მიღების საანგარიშო პერიოდში დღგ-ით დაბეგვრას დაექვემდებარება მხოლოდ მიღებული ავანსის თანხა (საქონლის/მომსახურების ღირებულების ნაწილი), საქონლის/მომსახურების ღირებულების დარჩენილი ნაწილი დღგ-ით დაბეგვრას დაექვემდებარება საქონლის მიწოდების ან/და მომსახურების გაწევის საანგარიშო პერიოდში (საგ. კოდ. კანონპრ. §161.1.ა.).

მაგალითი N2:

სამოდელო სააგენტო „ჯეომოდელსმა" (შემდეგში - სამოდელო სააგენტო) ატელიე „გარდერობს" (შემდეგში - ატელიე) 2017 წლის 19 მარტს სამოდელო ჩვენებისთვის დაუკვეთა  17 000 ლარის ღირებულების (დღგ-ს ჩათვლით) ქალის კაბები, რომელიც ატელიეს სამოდელო სააგენტოსთვის უნდა მიეწოდებინა არაუგვიანეს 2017 წლის 31 აგვისტომდე. სამოდელო სააგენტომ ატელიეს 2017 წლის 19 მარტს ავანსის სახით გადაუხადა 7 000 ლარი, ხოლო საქონლის (ქალის კაბები) ღირებულების დარჩენილი ნაწილის (10 000 ლარის) გადახდა განახორციელდა 2017 წლის 9 სექტემბერს. ატელიემ საქონელი სამოდელოს სააგენტოს მიაწოდა 2017 წლის 30 აგვისტოს.

2017 წლიდან ასამოქმედებელი, ავანსის თანხების დღგ-ით დაბეგვრის ახალი რეგულაციით,  ატელიემ დასაბეგრ ოპერაციაზე დარიცხული დღგ-ს ნაწილის - 1067,80 ლარის ( = 7 000 * 18/ 118 ლარი) დეკლარირება უნდა მოახდინოს 2017 წლის მარტის თვის (ავანსის თანხის მიღების საანგარიშო პერიოდის)  დღგ-ს დეკლარაციაში, ამავე თვეში ატელიე სამოდელო სააგენტოს (7 000 ლარზე) გამოუწერს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას (სამოდელოს სააგენტოს აღნიშნული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე დღგ-ს ჩათვლის მიღების უფლება აქვს მარტის თვეშივე). დასაბეგრი ოპერაციის დარჩენილ ნაწილზე (10 000 ლარზე) დარიცხული დღგ-ს თანხა - 1525,42 ლარი ( = 10 000 *18/118) ატელიემ უნდა დაადეკლარიროს 2017 წლის აგვისტოს (საქონლის მიწოდების საანგარიშო პერიოდის) დღგ-ს დეკლარაციით. ამავე (აგვისტოს) თვეში ატელიე სამოდელო სააგენტოს (10 000 ლარზე) გამოუწერს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას (სამოდელოს სააგენტოს აღნიშნული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე დღგ-ს ჩათვლის მიღების უფლება აგვისტოს  თვეშივე).

 

ავანსის თანხების დღგ-ით დაბეგვრის ახალი წესი ვრცელდება უძრავი ქონების მიწოდების დაბეგვრაზეც, იმ განსხვავებით, რომ დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ (გარდა ავანსად გადახდილი თანხებისა) ითვლება საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის მარეგისტრირებელ ორგანოში წარსადგენი საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შედგენის თარიღი (საგ. კოდ. კანონპრ. §161.8.).

მაგალითი N3:

სამშენებლო კომპანიამ - შპს „ახალი კორპუსი ვაკეში" (შემდეგში - სამშენებლო კომპანია) ჭავჭავაძის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა დაიწყო 2017 წლის იანვრის თვეში. 2017 წლის ივნისის თვეში (10 ივნისს) სამშენებლო კომპანიამ ფ/პ ლანა მაისურაძეს (შემდეგში - მყიდველი) გაუფორმა წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც სამშენებლო კომპანიამ ივალდებულა 2017 წლის 15 ნოემბრამდე ნასყიდობის ძირითადი ხელშეკრულების გაფორმება და წლის ბოლომდე მყიდველისათვის 100 000 ლარის ღირებულების (100კვ.მ.) ფართის გადაცემა (საჯარო რეესტრში საკუთრების უფლების რეგისტრაცია), ხოლო თავის მხრივ მყიდველმა წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე 2017 წლის 25 ივნისს გადაუხადა 40 000 ლარი, ხოლო 2017 წლის 28 ივლისს 30 000 ლარი.

2017 წლის 15 ნოემბერს სამშენებლო კომპანიამ მყიდველს გაუფორმა ნასყიდობის ძირითადი ხელშეკრულება (რომელიც დამოწმდა ნოტარიული წესით), რომლის საფუძველზეც 2017 წლის 3 დეკემბერს მყიდველს საკუთრებაში გადასცა (დაურეგისტრირა) 100კვ.მ. საცხოვრებელი ფართი. უძრავი ქონების ღირებულების დარჩენილი ნაწილი 30 000 ლარი მყიდველმა სამშენებლო კომპანიას გადაუხადა 5 დეკემბერს.

2017 წლიდან ასამოქმედებელი, ავანსის თანხების დღგ-ით დაბეგვრის ახალი რეგულაციით, სამშენებლო კომპანიამ დასაბეგრ ოპერაციაზე დარიცხული დღგ-ს ნაწილის - 6 101, 69 ლარის ( = 40 000 * 18/ 118 ლარი) დეკლარირება უნდა მოახდინოს 2017 წლის ივნისის თვის (ავანსის პირველი ნაწილის მიღების საანგარიშო პერიოდის) დღგ-ს დეკლარაციაში, ამავე თვეში სამშენებლო კომპანია მყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში მყიდველს  (40 000 ლარზე) გამოუწერს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას. დასაბეგრი ოპერაციის მეორე ნაწილზე (30 000 ლარზე) დარიცხული დღგ-ს თანხა - 4 576, 27 ლარი ( = 30 000 *18/118) სამშენებლო კომპანიამ უნდა დაადეკლარიროს 2017 წლის ივლისის (ავანსის მეორე ნაწილის გადახდის საანგარიშო პერიოდის) დღგ-ს დეკლარაციით. ამავე (ივლისის) თვეში სამშენებლო კომპანია მყიდველს, მისი მოთხოვნის შემთხვევაში, (30 000 ლარზე) გამოუწერს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას. დასაბეგრ ოპერაციაზე ბოლო ნაწილზე (30 000 ლარზე) დარიცხული დღგ-ს თანხა - 4 576, 27 ლარი ( = 30 000 *18/118) სამშენებლო კომპანიამ უნდა დაადეკლარიროს 2017 წლის ნოემბრის თვეში (ნასყიდობის ძირითადი ხელშეკრულების ე.ი. მარეგისტრირებელ ორგანოში წარსადგენი საკუთრების უფლების სამადასტურებელი დოკუმენტის შედგენის თარიღი) დღგ-ს დეკლარაციით. ამავე (ნოემბრის) თვეში სამშენებლო კომპანია მყიდველს, მისი მოთხოვნის შემთხვევაში, (30 000 ლარზე) გამოუწერს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას.

 

ავანსის თანხების დღგ-ით დაბეგვრის ახალი წესი არ მოქმედებს საქონლის (გარანტირებული სიმძლავრის, ელექტრო- ან თბოენერგიის, გაზის ან წყლის) ან მომსახურების რეგულარულად ან უწყვეტად მიწოდების/გაწევის შემთხვევებზე (საგ. კოდ. კანონპრ. §§161.1.ა.ბ.ბ.; 161.1.ა.ბ.გ. ).

 

მაგალითი N4:

ფ/პ ბადრი დარსაძემ სატელეკომუნიკაციო კომპანიას  - შპს „სწრაფ ინერნეტს" (შემდეგში - სატელეკომუნიკაციო კომპანია) 3 თვის (2017 წლის მარტის, აპრილის და მაისის) თვის ინტერნეტ მომსახურების ღირებულება 180 ლარი ( = 60 ლარი * 3) გადაუხადა წინასწარ, ავანსის სახით 2017 წლის 15 თებერვალს.

მოცემულ შემთხვევაში ავანსის თანხების დღგ-ით დაბეგვრის ახალი რეგულაცია, 2017 წლის თებერვლის თვეში გადახდილი ავანსის მიუხედავად, დასაბეგრი ოპერაციის დროის ცვილელებას არ იწვევს, რადგან ინტერნეტ მომსახურების გაწევა განიხილება რეგულარულად და უწყვეტად მომსახურების გაწევად, რომელზეც ავანსის თანხების დღგ-ით დაბეგვრის ახალი წესი არ მოქმედებს, შესაბამისად სატელეკომუნიკაციო კომპანია დასაბეგრ ოპერაციებზე დარიცხულ დღგ-ს დაადეკლარირებს „ძველი პრინციპით": მარტის (მომსახურების გაწევის პერიოდის) დღგ - 9,15 ლარი ( = 60 * 18/118 ლარი), აპრილი - 9,15 ლარი (= 60*18/118 ლარი), მაისი - 9,15 ლარი (= 60*18/118 ლარი).

 

ავანსის თანხების დღგ-ით დაბეგვრის ახალი წესი არ მოქმედებს ასევე 2017 წლის 1 იანვრამდე დადებულ გარიგებებზე, თუ ავანსის თანხა (ან მისი რაღაც ნაწილიც) მიღებული იქნა 2017 წლის 1 იანვრამდე (საგ. კოდ. კანონპრ. §309.98).

 

მაგალითი N5:

შპს „ადვოკატთა სახლსა" (შემდეგში - მყიდველი) და შპს „საოფის ინვენტარს" (შემდეგში - გამყიდველი) შორის 2016 წლის 25 დეკემბერს გაფორმდა საქონლის მიწოდების ხელშეკრულება, რომლის ძალითაც გამყიდველი ივალდებულებდა 2017 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 ივნისამდე მყიდველისათვის სხვადასახვა დასახელების საოფისე ინვენტარის მიწოდებას, სულ 100 000 ლარის ღირებულების. მყიდველმა გამყიდველს 2016 წლის 27 დეკემბერს ავანსის სახით გადაუხადა 5 000 ლარი, 2017 წლის 27 იანვარს 95 ლარი. საქონლის მიწოდება გამყიდველმა განახორციელა 2017 წლის 30 მაისს.

მოცემულ შემთხვევაში, იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე ავანსის თანხა გადახდილი იქნა 2017 წლის 1 იანვრამდე, ავანსის თანხების დღგ-ით დაბეგვრის ახალი წესი აღნიშნული გარიგების საფუძველზე განხორციელებულ ოპერაციებზე არ გამოიყენება და დღგ-ით დაბეგვრა მოხდება „ძველი პრინციპით" ე.ი. გამყიდველი დასაბეგრ ოპერაციაზე დარიცხულ დღგ-ს თანხას დაადეკლარირებს 2017 წლის მაისის (საქონლის მიწოდების საანგარიშო პერიოდის) თვის დღგ-ს დეკლარაციით. 

 

აღნიშნულ ცვლილებებს კანონმდებელი საგადასახადო ადმინისტრირების გამარტივების, ორაზროვანი და ბუნდოვანი დებულებების გასწორებისა (მათი განმარტებით, ხშირად ერთმნიშვნელოვნად გასაგები არ იყო გადამხდელებისათვის დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის დრო) და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების (მათი განმარტებით ევროპის ქვეყნებში იგივე რეგულაცია მოქმედებს და შესაბამისი ცვლილებით ხდება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის ევრო-დირექტივასთან შესაბამისობაში მოყვანა) მოტივით ხსნის (იხ. კანონოპრ.განმ.ბარათ.).

 

 

 Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT