(+995) 558 929 929
06:58 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი მთავარი სტატია N18/1 იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებების სარემონტო ხარჯის საგადასახადო აღრიცხვა
სტატია N18/1 იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებების სარემონტო ხარჯის საგადასახადო აღრიცხვა

  საწარმოს მიერ იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებაზე გაწეული რემონტის ხარჯი (მ.შ. მიმდინარე რემონტის ხარჯი) ერთობლივი შემოსავლიდან პირდაპირ გამოქვითვას არ ექვემდებარება. იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებათა რემონტის ხარჯები ექვემდებარებიან მოიჯარესთან კაპიტალიზებას და ქმნიან ცალკე ჯგუფს, რომლის საამორტიზაციო ნორმა შეადგენს 15%-ს. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა საწარმო იყენებს საამორტიზაციო ანარიცხების სრულად გამოქვითვის მეთოდს (საგ.კოდ. §112), იჯარით აღებულ უძრავ ქონებაზე გაწეული ხარჯი პირდაპირ (სრულად)  არ გამოიქვითება (საგ.კოდ. §115.4. ; მანუალი N0803).

მაგალითი N1:

შპს „პურის საცხობმა“ (შემდეგში - საწარმო), რომელმაც ეკონომიკური საქმიანობა დაიწყო 2014 წელს და რომელიც იყენებს საამორტიზაციო ანარიცხების სრულად (100%-იანი) გამოქვითვის მეთოდს (საგ.კოდ. §112),  სს „უძრავი ქონებისაგან“ (შემდეგში - მეიჯარე) 2014 წლის 15 მაისიდან  იჯარით აღებულ ფართში განახორციელა  7 000 ლარის ღირებულების სარემონტო სამუშაოები. ამასთან საწარმოს მიერ იჯარით აღებულ უძრავ ქონებაზე გაწეულ სარემონტო ხარჯს საიჯარო ქირაზე (რომელიც განისაზღვრა ყოველთვიურად 850 ლარის ოდენობით) გავლენა არ მოუხდენია.
მოცემულ შემთხვევაში, მიუხედავად იმ გარემოებისა, რომ საწარმო იყენებს საამორტიზაციო ანარიცხების სრულად (100%-იანი) გამოქვითვის მეთოდს (საგ.კოდ. §112), ის 2014 წელს ვერ მოახდენს  სარემონტო ხარჯის სრულად გამოქვითვას. საწარმომ უნდა მოახდინოს სარემონტო  ხარჯის კაპიტალიზება (დასვას შესაბამისი აქტივის მუხლი ბალანსზე - „2190 - იჯარით აღებული შენობა-ნაგებობის კეთილმოწყობა“) და 2014 წელს ერთობლივი შემოსავლიდან ამორტიზაციის სახით გამოიქვითოს მხოლოდ  1050 ლარი (7000 ლარი * 15%).

 

იმ შემთხვევაში, როცა იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებაზე გაწეული რემონტის ხარჯის შესაბამისად ხდება საიჯარო ქირის შემცირება, ძირითადი საშუალების რემონტი წარმოადგენს მოიჯარის მიერ მეიჯარისთვის გაწეულ სარემონტო მომსახურებას და ექვემდებარება დღგ-ით დაბეგვრას. მოგების გადასახადის კუთხით კი, შესაბამისი თანხა ექვემდებარება ერთობლივ შემოსავალში ჩართვას, ხოლო გაწეული რემონტის ხარჯი სრულად (პირდაპირ) გამოქვითვას.           

მაგალითი N2:

საცალო ვაჭრობის ქსელმა „ახალი პროდუქტმა“ (შემდეგში - საწარმო) ფ/პ ნოდარ სახვაძისაგან (შემდეგში - მეიჯარე) 2014 წლის 1 მარტს 2 წლის ვადით იქირავა 500 კვ.მ. კომერციული ფართი. თვიური საიჯარო ქირა განისაზღვრა 2500 ლარის ოდენობით.  მხარეები შეთახმდნენ, რომ პირველი 5 თვის საიჯარო ქირა იქნებოდა 2000 ლარი (500-500 ლარით ნაკლები), რადგან საწარმოს იჯარით აღებულ ფართში უნდა ჩაეტარებინა 1950 ლარის (დღგ-ს გარეშე) სარემონტო საშუალებები. საწარმომ საიჯარო ფართის რემონტი განახორციელა 2014 წლის მარტის თვეში.

მოცემულ შემთხვევაში, საწარმოს მიერ მეიჯარისთვის 2014 წლის მარტის თვეში მოხდა სარემონტო მომსახურების გაწევა, რომლის ღირებულებაც (დღგ-ს ჩათვლით) განისაზღვრება 5 თვის ფასდაკლების თანხის 2500 ლარის (= 500ლარი * 5) ოდენობით. საწარმოს მიერ 2014 წლის მარტის თვეში ბიუჯეტში გადასახდელი დღგ შეადგენს 381,36 ლარს (=2500 ლარი *18% / 118%). მოგების გადასახადის კუთხით 2014 წელს ერთობლივ შემოსავალში ასახვას ექვემდებარება 2118,64 ლარი (= 2500 ლარი - 381,36 ლარი), ხოლო გამოქვითვებში ჩართვას - 1950 ლარი (რემონტის ხარჯი სრულად).

შესაბამისად მოცემულ შემთხვევაში სარემონტო ხარჯი კაპიტალიზებას არ ექვემდებარება და ცალკე საამორტიზაციო ჯგუფი არ შეიქმნება.

  

ძირითადი საშუალების მეიჯარესთვის დაბრუნებისას (ვადამდე ან ვადის გასვლის შემდეგ) ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი უნდა განულდეს, თუმცა დარჩენილი თანხა (ის თანხა რაც დაექვემდებარა განულებას) გამოქვითვებში ჩართვას არ ექვემდებარება. ამასთან ხსენებული ოპერაცია მოგების გადასახადის კუთხით არ ითვლება მიწოდებად ან/და მომსახურების გაწევად, შესაბამისად ერთობლივ შემოსავალში რაიმე სახის თანხა ასახვას არ ექვემდებარება (საგ.კოდ. §115.5.). დღგ-ს კუთხით, კი  ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება განიხილება დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციად, რა დროსაც, დასაბეგრი ოპერაციის თანხა ტოლია იმ ნარჩენი თანხის, რომლის გამოკლებითაც ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულდება, ხოლო დასაბეგრი ოპერაციის დროდ ითვლება იჯარის ხელშეკრულების ვადის გასვლის ან ვადაზე ადრე შეწყვეტის მომენტი. 

 

მაგალითი N3:

ხორცპროდუქტების კომპანიამ - შპს „ბეკონმა“ (შემდეგში - საწარმო) სს „უძრავი ქონებისაგან“ 2013 წლის 1 მარტიდან იჯარით აიღო 750კვ.მ. ფართი წარმოების მოსაწყობად. 2013 წლის მარტის თვეში საწარმოს მიერ იჯარით არებულ ფართზე ჩატარებულმა სარემონტო სამუშაოებმა შეადგინა 21 000 ლარი (დღგ-ს გარეშე). ამასთან სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას საიჯარო ქირაზე გავლენა არ მოუხდენია. 2014 წლის 30 მაისს საწარმომ ვადამდე ადრე შეწყვიტა საიჯარო ხელშეკრულება და იჯარის საგანი დაუბრუნა მეიჯარეს.

მოცემულ შემთხვევაში, საწარმოს მიერ 2013 წელს უნდა მოხდეს სარემონტო ხარჯის კაპიტალიზება და ცალკე საამორტიზაციო ჯგუფად აღიცხვა. 2013 წელს გამოქვითვებში ჩართვას ექვემდებარება 3150 ლარი (= 21 000 ლარი *15%). 2014 წლის მაისის თვეში დღგ-ით დაბეგვრას დაექვემდებარება 17 850 ლარი (= 21 000 ლარი - 3 150 ლარი), შესაბამისად ბიუჯეტში გადასახდელი დღგ იქნება 3 213 ლარი. მოგების გადასახადის კუთხით კი, 2014 წელს არც ერთობლივ შემოსავალსა და არც გამოქვითვებში რაიმე თანხა ჩართვას არ ექვემდებარება. ამასთან ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი, რომელიც იჯარის შეწყვეტის მომენტში შეადგენდა 17 850 ლარს ექვემდებარება განულებას (აღნიშნულ ჯგუფს 2014 წლის მოგების გადასახადის გაანგარიშების კუთხით ამორტიზაცია არ დაერიცხება).

 

 Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT