(+995) 558 929 929
05:54 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი იურიდიული დოკუმენტაცია სხვა დოკუმენტების ტიპიური ფორმები
სხვა დოკუმენტების ტიპიური ფორმები
მინდობილობა (საგადასახადო დავაზე წარსადგენად)
პოზიცია საგადასახადო შემოწმების აქტის პროექტზე (შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი)
პოზიცია საგადასახადო შემოწმების აქტის პროექტზე (შემოსავლების სამსახურის მედიაციის საბჭო)
საჩივარი საგადასახადო შემოწმების აქტზე (ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო)
საჩივარი საგადასახადო შემოწმების აქტზე (შემოსავლების სამსახური)
ცნობა (ხელფასის შესახებ)
I ინსტანციის სასამართლო (სარჩელი ადმინისტრაციულ საქმეზე)
I ინსტანციის სასამართლო (სარჩელი სამოქალაქო საქმეზე)
I ინსტანციის სასამართლო (შესაგაბელი ადმინისტრაციულ საქმეზე)
I ინსტანციის სასამართლო (შესაგებელი სამოქალაქო საქმეზე)
II ინსტანციის სასამართლო (სააპელაციო საჩივარი ადმინისტრაციულ საქმეზე)
II ინსტანციის სასამართლო (სააპელაციო საჩივარი სამოქალაქო საქმეზე)
II ინსტანციის სასამართლო (სააპელაციო შესაგებელი ადმინისტრაციულ საქმეზე)
II ინსტანციის სასამართლო (სააპელაციო შესაგებელი სამოქალაქო საქმეზე)
III ინსტანციის სასამართლო (საკასაციო საჩივარი ადმინისტრაციულ საქმეზე)
III ინსტანციის სასამართლო (საკასაციო საჩივარი სამოქალაქო საქმეზე)
III ინსტანციის სასამართლო (საკასაციო შესაგებელი ადმინისტრაციულ საქმეზე)
III ინსტანციის სასამართლო (საკასაციო შესაგებელი სამოქალაქო საქმეზე)


Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT