(+995) 558 929 929
06:44 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი იურიდიული დოკუმენტაცია პირველადი დოკუმენტების ტიპიური ფორმები
პირველადი დოკუმენტების ტიპიური ფორმები
ბრძანება წარმომადგენლობით ხარჯებზე
ინვოისის ფორმა - იმპორტირებული საქონლის უკან დაბრუნება (ინგლისური)
ინვოისის ფორმა - საქონლის ექსპორტისას (ინგლისური)
მიღება–ჩაბარების აქტი (მომსახურება)
პარტნიორთა კრების ოქმი არაფულადი შენატანით საწესდებო კაპიტალის გაზრდაზე
პარტნიორთა კრების ოქმი დივიდენდის განაწილებაზე
პარტნიორთა კრების ოქმი შვილობილი კომპანიის დაარსებაზე
საწვავის ჩამოწერის ფორმა
შედარების აქტი
წესდება (არასამეწარმეო იურიდიული პირი)
წესდება (კომანდიტური საზოგადოება)
წესდება (კოოპერატივი)
წესდება (რელიგიურ გაერთიანების დამფუძნებელ პირთა შეთანხმება)
წესდება (სააქციო საზოგადოება)
წესდება (სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი)
 წესდება (სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება)
წესდება (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება)


Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT