(+995) 558 929 929
06:49 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი საგადასახადო კანონმდებლობა შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებები
შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებები

06.10.2016 ბრძანება N27897 "შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის წესის დამტკიცების შესახებ" 
08.07.2013 ბრძანება N31275 "შემოსავლების სამსახურის მედიაციის საბჭოს შექმნის, მისი საქმიანობის წესისა და აუდიტის დეპარტამენტში მედიაციის წესის დამტკიცების შესახებ"
01.08.2012 ბრძანება N12858 "საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე"
26.06.2012 ბრძანება N10536 "Privé სერვისის განხორციელების წესის შესახებ"
01.04.2011 მეთოდური მითითება N1724 "საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის ვადის გაგრძელების შესახებ’’ მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე
23.03.2011 ბრძანება N1220 "გადასახადის გადამხდელის ინიციატივით საგადასახადო შემოწმების ჩატარების პირობების განსაზღვრის შესახებ"
22.03.2011 მეთოდური მითითება N1205 "გადასახადის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების წარმოების წესის შესახებ"
30.11.2010 ბრძანება N2385 "შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის წესის დამტკიცების შესახებ" (ძალადაკარგული)


Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT