(+995) 558 929 929
06:27 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი საგადასახადო კანონმდებლობა მთავრობის დადგენილებები
მთავრობის დადგენილებები

31.03.2017 დადგენილება N171 "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ"             
14.09.2015 დადგენილება N471 "საბაჟო საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვების გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე"
23.06.2015 დადგენილება N279 "პირისათვის ტურისტული საწარმოს სტატუსის მინიჭების, ფუნქციონირებისა და გაუქმების წესის დამტკიცების შესახებ "
10.04.2014 დადგენილება N275 "საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესის დამტკიცების შესახებ"
30.12.2013 დადგენილება N386 "სახელმწიფო საზღვრის რეჟიმისა და დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ"
26.12.2013 დადგენილება N377 "სპეციალურ რეჟიმს დაქვემდებარებული ტერიტორიებისა და ობიექტების ნუსხის დადგენის შესახებ"
23.12.2013 დადგენილება N351 "საქართველოს ინტეგრირებული ტარიფის დამტკიცების შესახებ"
22.05.2013 დადგენილება N126 "ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
03.10.2012 დადგენილება N413 "პირისათვის ტურისტული საწარმოს სტატუსის მინიჭების, ფუნქციონირებისა და გაუქმების წესის დამტკიცების შესახებ" (ძალადაკარგული)
08.02.2012 დადგენილება N41 "შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის ექსპორტის მომსახურების ტარიფის ოდენობისა და გადახდის წესის განსაზღვრის თაობაზე"
27.12.2011 დადგენილება N493 " სპეციალური სავაჭრო ზონის ფუნქციონირების წესის შესახებ"
14.12.2011 დადგენილება N473 "დავის განმხილველი ორგანოების რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"
12.07.2011 დადგენილება N279 "საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ"
14.06.2011 დადგენილება N236 "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისიის შესახებ"
24.05.2011 დადგენილება N222 "მარცვლეულის ბუნებრივი დანაკარგის ნორმების დამტკიცების შესახებ"
12.04.2011 დადგენილება N173 "სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების,სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ"
23.02.2011 დადგენილება N92 "საგადასახადო ომბუდსმენის უფლებამოსილების, საქმიანობის ძირითადი პრინციპებისა და ფორმების შესახებ" (ძალადაკარგული)
08.02.2011 დადგენილება N73 "საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის (საქსტატი) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ იდენტიფიცირებული ინფორმაციის გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ"
26.01.2011 დადგენილება N49 "ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ"
05.01.2011 დადგენილება N11 "თავისუფალი ზონის შექმნისათვის წარსადგენი გარანტიის ოდენობის, თავისუფალი ზონის შექმნის პირობებისა და საქონლის შენახვის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე"
05.01.2011 დადგენილება N9 "საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვების გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" (ძალადაკარგული)
31.12.2010 დადგენილება N429 "ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე"
31.12.2010 დადგენილება N428 "საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების ტექნოლოგიური სქემისა და სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ"
31.12.2010 დადგენილება N426 "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ"
29.12.2010 დადგენილება N420 "საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმების,წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმის, მისი შევსებისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე"
29.12.2010 დადგენილება N416 "საერთაშორისო საწარმოს სტატუსის მქონე საწარმოებისათვის მისაწოდებელი საქონლის/მომსახურების სახეობათა დამტკიცების შესახებ" (ძალადაკარგული)
29.12.2010 დადგენილება N415 "სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ"
28.12.2010 დადგენილება N406 "ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს და სხვა მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ საგადასახადო ორგანოში ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ"
28.12.2010 დადგენილება N402 "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ" (ძალადაკარგული)
28.12.2010 დადგენილება N401 "იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია"
28.07.2010 დადგენილება N213 "გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე"
30.03.2010 დადგენილება N96 "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ"


Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT