(+995) 558 929 929
06:36 კვირა, 28 თებერვალი
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
ფილტრი     რიგი     ჩვენება # 
ელემენტის სათაური
სტატია 2/23 რა შემთხვევებშია დასაშვები ანგარიშსწორება უცხოური ვალუტით?
სტატია 2/22 რა შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა უპროცენტო სესხად?
სტატია N2/21 გეზ–ის მომსახურებაზე გამოწერილი შეტყობინება დღგ–ის ჩათვლის დოკუმენტს არ წარმოადგენს!
სტატია N2/20 მოიჯარეს შეუძლია გამოქვითოს კომუნალური გადასახადების ხარჯი მეიჯარეს სახელზე გამოწერილი ქვითრების საფუძველზეც!
სტატია N2/19 რა სახის ეკონომიკურ დანაშაულებებს შეეხო „ამნისტიის შესახებ“ კანონი?
სტატია N2/18 საწარმოს მიერ მიღებული უპროცენტო სესხის საგადასახადო აღრიცხვა
სტატია N2/17 სესხზე დარიცხული პროცენტები ფინანსური აღრიცხვის კუთხით კაპიტალიზებას ექვემდებარება!
სტატია N2/16 საგადასახადო კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შედის!
სტატია N2/15 რა შემთხვევაში იწვევს გადამხდელის სისხლის სამართლებრივ პასუხიმგებლობას საგადასახადო შემოწმების აქტით დარიცხული გადასახადის თანხა?
სტატია N2/14 აზარტულ თამაშობებში მონაწილე პირის მიერ დასაბეგრი შემოსავლის დაანგარიშებისას მის მიერ წაგებული თანხები მხედველობაში არ მიიღება!
სტატია N2/13 ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებისას საცხოვრებელი ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა სავალდებულო არ არის!
სტატია N2/12 შრომითი ხელშეკრულების წერილობითი ფორმით გაფორმება სავალდებულოა!
სტატია N2/11 თანამშრომლების მიერ მუშაობის პროცესში მოხმარებული უალკოჰოლო სასმელები სახელფასო სარგებლად არ განიხილება!
სტატია N2/10 კანონპროექტით იპოთეკურ სესხთან მიმართებაში ზღვრული საპროცენტო განაკვეთი დგინდება!
სტატია N2/9 უძრავი ქონების შეძენისას საწარმოს მიერ მიწისა და შენობა–ნაგებობის ღირებულება უნდა გაიმიჯნოს!
სტატია N2/8 „დეკრეტული“ შვებულების შესახებ ახალი რეგულაციები 2014 წლის იანვრიდან ამოქმედდება!
სტატია N2/7 საბაჟო საზღვარზე 30 000 ლარზე მეტი ნაღდი ფულის გადაადგილება დეკლარირებას ექვემდებარება!
სტატია N2/6 რა შემთხვევაში არ უღირს პირს დასაბეგრი ოპერაციების ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ–საგან გათავისუფლება?
სტატია N2/5 საქონლის მომწოდებელზე ავანსად გადახდილი ვალუტის თანხები გადაფასებას არ ექვემდებარება!
სტატია N2/4 ძირითადი საშუალების ლიკვიდაციისას მიღებული სადაზღვევო თანხის საგადასახადო აღრიცხვა
სტატია N2/3 ახალი ცვლილებით „სარეკლამო“ აბრაზე წარწერა სახელმწიფო ენაზე უნდა იყოს შესრულებული!
სტატია N2/2 2011 წლიდან საქართველოში Tax Free სისტემა მოქმედებს!
სტატია № 2/1 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილება, გამოსაქვით ხარჯად აღიარებასა და დღგ–ს ჩათვლის მიღებასთან დაკავშირებით
 
<< პირველი < წინა 1 შემდეგი > ბოლო >>
შედეგები 1 - 23 - სულ 23

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT