(+995) 558 929 929
20:23 კვირა, 31 მაისი
მთავარი არქივი გამოცემა N1:
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)


სტატია № 1/1 დაქირავებულისათვის საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემის (სახელფასო სარგებლის) დაბეგვრა და მისი ბუღალტრული აღრიცხვა
სტატია № 1/2 საგარანტიო მომსახურების ხარჯი გამოიქვითება და დღგ–ით დაბეგვრას არ ექვემდებარება!
სტატია № 1/3 სასაქონლო–მატერიალური მარაგების თვითღირებულებაზე ნაკლები ფასით მიწოდებისას საბაზრო ფასი არ გამოიყენება!
სტატია № 1/4 2014 წლის 1 იანვრიდან იცვლება მოგების გადასახადის დეკლარაციის ფორმა!
სტატია № 1/5 მიუღებელი პირგასამტეხლო და სხვა ჯარიმები ერთობლივ შემოსავალში ჩართვას არ ექვემდებარება!
სტატია № 1/6 ფიზიკურ და არარეზიდენტ პირებთან დაკავშირებული ხარჯის გაწევის მომენტად ითვლება თანხის გადახდის მომენტი!
სტატია № 1/7 ფიზიკურ პირის მიერ შენობა–ნაგებობის რეალიზაციისას გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშება
სტატია № 1/8 საკუთარი წარმოების შენობა–ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენების დაბეგვრა
სტატია № 1/9 მზღვეველის მიერ დამზღვევისათვის სადაზღვევო შემთხვევით დამდგარი ზიანის ანაზღაურების დაბეგვრა
სტატია № 1/10 1 ნოემბერი ფიზიკური პირების მიერ ქონების დეკლარაციის წარდგენის ბოლო ვადაა!
სტატია N 1/11 საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილების შესაბამისად თამბაქოს ნაწარმის იმპორტი გათავისუფლებულია იმპორტის გადასახადისაგან!
სტატია N 1/12 ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებით (27.10.1993, C-281/91) სასაქონლო კრედიტისათვის გადახდილი პროცენტები წარმოადგენს ფინანსურ მომსახურებისათვის გადახდილ თანხას
სტატია №1/13 სატრანსპორტო საშუალებით საზღვრის გადმოკვეთისას სატრანსპორტო საშუალების ავზში დასაშვები საწვავის ოდენობა ლიმიტირებულია და კონტროლს ექვემდებარება
სტატია №1/14 ძირითადი საშუალების აფასება საგადასახადო მოგება–ზარალზე გავლენას არ ახდენს!
სტატია № 1/15 გაუნაწილებელი მოგების თანხის (ან მისი ნაწილის) საწესდებო კაპიტალში გადატანა იბეგრება!
სტატია №1/16 ძირითადი საშუალების ჩამოწერა ჯგუფის ღირებულებით ბალანსზე გავლენას არ ახდენს!
სტატია N1/17 6 000 ლარზე ნაკლები წლიური ხელფასის მქონე პირები საშემოსავლო გადასახადს უკან დაიბრუნებენ!
სტატია № 1/18 დიპლომატიური წარმომადგენლობებისათვის საგადასახადო ა/ფაქტურის გამოწერა სავალდებულოა!
სტატია № 1/19 საგადასახადო ხანდაზმულობის ვადა 6 წლიდან 3 წლამდე მცირდება!

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT