(+995) 558 929 929
23:23 ოთხშაბათი, 05 აგვისტო
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია № 1/19 საგადასახადო ხანდაზმულობის ვადა 6 წლიდან 3 წლამდე მცირდება!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
გავრცელებული ინფორმაციით საგადასახადო კანონმდებლობის რეფორმის ფარგლებში იგეგმება, რომ საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელისათვის
დაწვრილებით...
სტატია № 1/18 დიპლომატიური წარმომადგენლობებისათვის საგადასახადო ა/ფაქტურის გამოწერა სავალდებულოა!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
უცხოეთის დიპლომატიური ან/და მასთან გათანაბრებული წარმომადგენლობისათვის საქონლის
დაწვრილებით...
სტატია N1/17 6 000 ლარზე ნაკლები წლიური ხელფასის მქონე პირები საშემოსავლო გადასახადს უკან დაიბრუნებენ!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
2013 წლის 1 იანვრიდან კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების შესაბამისად, თუ პირის დასაბეგრი სახელფასო შემოსავალი
დაწვრილებით...
სტატია №1/16 ძირითადი საშუალების ჩამოწერა ჯგუფის ღირებულებით ბალანსზე გავლენას არ ახდენს!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საამორტიზაციო ჯგუფში შემავალი ძირითადი საშუალების ჩამოწერა არც ჯგუფის ღირებულებით ბალანსზე
დაწვრილებით...
სტატია № 1/15 გაუნაწილებელი მოგების თანხის (ან მისი ნაწილის) საწესდებო კაპიტალში გადატანა იბეგრება!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საწარმოს მიერ გაუნაწილებელი მოგების თანხის საწესდებო კაპიტალში გადატანა წარმოადგენს საწარმოს მიერ დივიდენდის
დაწვრილებით...
სტატია №1/14 ძირითადი საშუალების აფასება საგადასახადო მოგება–ზარალზე გავლენას არ ახდენს!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
ძირითადი საშუალების აფასებით მიღებული შემოსავალი (ნამეტი თანხა აფასების შემდგომ ძირითადი საშუალების ღირებულებასა და  აფასებამდე
დაწვრილებით...
სტატია №1/13 სატრანსპორტო საშუალებით საზღვრის გადმოკვეთისას სატრანსპორტო საშუალების ავზში დასაშვები საწვავის ოდენობა ლიმიტირებულია და კონტროლს ექვემდებარება
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის N290 ბრძანებაში
დაწვრილებით...
სტატია N 1/12 ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებით (27.10.1993, C-281/91) სასაქონლო კრედიტისათვის გადახდილი პროცენტები წარმოადგენს ფინანსურ მომსახურებისათვის გადახდილ თანხას
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
ევროპის სასამართლოს განსახილველად წარედგინა Muys’ en De Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf BV -ის (შემდეგში – სამშენებლო კომპანია) საჩივარი  ჰოლანდიის Staatssecretaris van Financien
დაწვრილებით...
სტატია N 1/11 საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილების შესაბამისად თამბაქოს ნაწარმის იმპორტი გათავისუფლებულია იმპორტის გადასახადისაგან!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად 2013 წლის 16 ოქტომბრიდან თამბაქოს ნაწარმის იმპორტი 2015 წლის 1 იანვრამდე გათავისუფლებულია იმპორტის გადასახადისაგან.
დაწვრილებით...
სტატია № 1/10 1 ნოემბერი ფიზიკური პირების მიერ ქონების დეკლარაციის წარდგენის ბოლო ვადაა!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
ფიზიკური პირები, რომელთა ოჯახის შემოსავლები 2012 წელს აღემატებოდა 40 000 ლარს და რომლებსაც საკუთრებაში გააჩნიათ
დაწვრილებით...
სტატია № 1/9 მზღვეველის მიერ დამზღვევისათვის სადაზღვევო შემთხვევით დამდგარი ზიანის ანაზღაურების დაბეგვრა
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
მზღვეველის მიერ დამზღვევისათვის სადაზღვევო შემთხვევით დადგომით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, არ წარმოადგენს დამზღვევის მიერ
დაწვრილებით...
სტატია № 1/8 საკუთარი წარმოების შენობა–ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენების დაბეგვრა
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
დამატებული გადასახადის კუთხით საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებათაგან ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრინციპულ
დაწვრილებით...
სტატია № 1/7 ფიზიკურ პირის მიერ შენობა–ნაგებობის რეალიზაციისას გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშება
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
ფიზიკური პირის მიერ (მის საკუთრებაში არსებული) შენობა-ნაგებობის რეალიზაციისას ყურადღება უნდა მიექცეს როგორც საშემოსავლო გადასახადით,
დაწვრილებით...
სტატია № 1/6 ფიზიკურ და არარეზიდენტ პირებთან დაკავშირებული ხარჯის გაწევის მომენტად ითვლება თანხის გადახდის მომენტი!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
(დარიცხვის მეთოდით ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების დროს) 2011 წლის პირველი იანვრიდან ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება
დაწვრილებით...
სტატია № 1/5 მიუღებელი პირგასამტეხლო და სხვა ჯარიმები ერთობლივ შემოსავალში ჩართვას არ ექვემდებარება!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების შესაბამისად 2011 წლის 31 ოქტომბრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო
დაწვრილებით...
სტატია № 1/4 2014 წლის 1 იანვრიდან იცვლება მოგების გადასახადის დეკლარაციის ფორმა!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში 2013 წლის 4 სექტემბერს შესული ცვლილების (საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N291) შესაბამისად 2014 წლის 1 იანვრიდან იცვლება მოგების გადასახადის
დაწვრილებით...
სტატია № 1/3 სასაქონლო–მატერიალური მარაგების თვითღირებულებაზე ნაკლები ფასით მიწოდებისას საბაზრო ფასი არ გამოიყენება!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
2011 წლის წლის 28 ივნისიდან საგადასახადო კოდექსის 147-ე მუხლის მე-4 ნაწილში შესული ცვლილების შესაბამისად სასაქონლო-მატერიალური
დაწვრილებით...
სტატია № 1/1 დაქირავებულისათვის საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემის (სახელფასო სარგებლის) დაბეგვრა და მისი ბუღალტრული აღრიცხვა
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
დამქირავებლის მიერ დაქირავებული ფიზიკური პირისათვის საქონლის უსასყიდლოდ (კომპენსაციის გარეშე) გადაცემისას,

დაწვრილებით...
სტატია № 1/2 საგარანტიო მომსახურების ხარჯი გამოიქვითება და დღგ–ით დაბეგვრას არ ექვემდებარება!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საგადასახადო ორგანოს პოზიციის (სიტუაციური სახელმძღვანელო N0725)  მიხედვით ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას ექვემდებარება საგარანტიო ვალდებულების შესრულების მიზნით
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT