(+995) 558 929 929
06:15 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი კომენტარები / მანუალები მანუალები
დივიდენდი
გამოქვითვები ერთობლივი შემოსავლიდან
უიმედო ვალი
ზარალის გადატანა
მოგების რეინვესტირება
წარმომადგენლობითი ხარჯი
საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა
რემონტის ხარჯი
ანგარიშ–ვალდებული პირი
კურსთა შორის სხვაობა
დღგ
აქციზი
ორმაგი დაბეგვრა
ქონების გადასახადი
შეღავათები საშემოსავლო გადასახადში
ლიკვიდაცია
სასაქონლო–მატერიალური ფასეულობა
სარგებელი
ამხანაგობა
არარეზიდენტის დაბეგვრა
ერთობლივი შემოსავალი
საკონტროლო–სალარო აპარატი
საგადასახადო ანგარიშგება
გადახდის წყაროსთან შემოსავლების დაბეგვრა
სხვადასხვა
მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი წესები

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT