(+995) 558 929 929
06:23 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N10/2 ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების გარეშე შეძენილი საქონლის ხარჯებში გამოქვითვა
გამოცემა N10: (01.07.2014 - 31.07.2014)
საქონლის შეძენის ხარჯი საგადასახადო კანონმდებლობის მიზნებისათვის დასაბუთებულად ითვლება და ერთობლივი შემოსავლიდან  
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT