(+995) 558 929 929
17:08 პარასკევი, 30 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N9/1 რა შემთხვევაში იბეგრება საწევრო შენატანები დღგ–ით? (ევროპის სასამართლოს 21.03.2002 C-174/00 გადაწყვეტილება)
გამოცემა N9: (01.06.2014 - 30.06.2014)
ევროპის სასამართლოს განსახილველად წარედგინა ნიდერლანდების კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT