(+995) 558 929 929
08:36 შაბათი, 19 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N8/3 საწესდებო კაპიტალში არაფულად ქონებრივ შენატანთან დაკავშირებული საგადასახადო რისკები
გამოცემა N8: (01.05.2014 - 31.05.2014)
2011 წლის 1 იანვრიდან მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად საწარმოს ან ამხანაგობის საწესდებო კაპიტალში შენატანის
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT