(+995) 558 929 929
03:12 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N6/6 რა შემთხვევაში ჩაითვლება დებიტორული დავალიანება უპროცენტო სესხად? (დავების საბჭოს გადაწყვეტილება)
გამოცემა N6: (01.03.2014 - 31.03.2014)
დავების განხილვის საბჭოს პოზიციის მიხედვით (გადაწყვეტილება N4976/2/12), მხოლოდ ის გარემოება, რომ მხარეები
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT