(+995) 558 929 929
05:58 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N10/2 ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების გარეშე შეძენილი საქონლის ხარჯებში გამოქვითვა
გამოცემა N10: (01.07.2014 - 31.07.2014)
საქონლის შეძენის ხარჯი საგადასახადო კანონმდებლობის მიზნებისათვის დასაბუთებულად ითვლება და ერთობლივი შემოსავლიდან  
დაწვრილებით...
სტატია N6/3 რა შემთხვევაში უნდა შეინახოს გადამხდელმა პირველადი დოკუმენტები 6 წელზე მეტი ვადით?
გამოცემა N6: (01.03.2014 - 31.03.2014)
დავების საბჭოს პოზიციის (გადაწყვეტილება N5410/2/13 30.10.2013) შესაბამისად საგ.კოდ. §43.1.ვ. და §72.3. –ის შინაარსიდან გამომდინარე და
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT