(+995) 558 929 929
06:40 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია № 1/5 მიუღებელი პირგასამტეხლო და სხვა ჯარიმები ერთობლივ შემოსავალში ჩართვას არ ექვემდებარება!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების შესაბამისად 2011 წლის 31 ოქტომბრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT