(+995) 558 929 929
05:34 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
არ გაქვთ ამ რესურსის ნახვის უფლება.
გესაჭიროებათ შესვლა.
სტატია N4/9 რა კუთხით აყენებს დღგ–ით დაბეგვრის სპეციალური წესი ადგილობრივ მწარმოებლებს იმპორტიორებთან არათანაბარ პირობებში?!
გამოცემა N4: (01.01.2014 - 31.01.2014)
თუ  12 უწყვეტი კალენდარული თვის განმავლობაში პირის მიერ დასაბეგრი
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT