(+995) 558 929 929
05:44 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N18/1 იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებების სარემონტო ხარჯის საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
საწარმოს მიერ იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებაზე გაწეული რემონტის ხარჯი (მ.შ. მიმდინარე რემონტის ხარჯი) ერთობლივ შემოსავლიდან პირდაპირ 
დაწვრილებით...
სტატია 3/1 იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებებზე განხორციელებული რემონტის ხარჯი გამოქვითვას არ ექვემდებარება!
გამოცემა N3: (01.12.2013 - 31.12.2013)
იჯარით აღებული ძირითადი საშუალების რემონტის ხარჯი, თუ იჯარის ხელშეკრულებით მისი გაწევა ევალება
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT