(+995) 558 929 929
11:48 შაბათი, 31 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
არ გაქვთ ამ რესურსის ნახვის უფლება.
გესაჭიროებათ შესვლა.
სტატია 2/22 რა შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა უპროცენტო სესხად?
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
საწარმოს მიერ დაქირავებულ პირზე საქვეანგარიშოდ ფულადი თანხის გაცემისას მნიშვნელოვანია, რომ სალაროს გასავლის ორდერზე დაფიქსირდეს 
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT