(+995) 558 929 929
06:52 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N17/1 იჯარით მიღებულ შემოსავლების დაბეგვრასთან დაკავშირებით საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შედის
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების შესაბამისად ფიზიკური პირის მიერ (იურიდიულ ან ფიზიკურ პირზე)
დაწვრილებით...
სტატია N2/20 მოიჯარეს შეუძლია გამოქვითოს კომუნალური გადასახადების ხარჯი მეიჯარეს სახელზე გამოწერილი ქვითრების საფუძველზეც!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
საგადასახადო ორგანოს პოზიციის (მანუალი N0233) მიხედვით, მოიჯარეს  უფლება აქვს გამოქვითოს იჯარით
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT