(+995) 558 929 929
06:57 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
საკითხი N15/3 უსასყიდლოდ მიღებულ საქონელზე დღგ–ს ჩათვლა
გამოცემა N15: (01.02.2015 - 28.02.2015)
საქონლის/მომსახურების უსასყიდლოდ მიწოდებისას/გაწევისას საგადასახადო ანგარიშ–ფაქტურა არ გამოიწერება და შესაბამისად საქონლის/მომსახურების მიმღების მიერ დღგ–ს ჩათვლა არ მიიღება.
დაწვრილებით...
სტატია N13/4 ფიზიკური პირების მიერ განხორციელებული საქონლის უსასყიდლო მიწოდებისა და მომსახურების უსასყიდლო გაწევის საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N13: (01.10.2014 - 31.10.2014)
ფიზიკური პირის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდებისას ან/და
დაწვრილებით...
სტატია N10/5 არადაქირავებულ ფიზიკურ პირზე საქონლის უსასყიდლო მიწოდების საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N10: (01.07.2014 - 31.07.2014)
ერთ–ერთ მნიშვნელოვან სისტემურ ცვლილებას 2011 წლის 1 იანვრიდან მოქმედ საგადასახადო კოდექსში
დაწვრილებით...
სტატია № 1/3 სასაქონლო–მატერიალური მარაგების თვითღირებულებაზე ნაკლები ფასით მიწოდებისას საბაზრო ფასი არ გამოიყენება!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
2011 წლის წლის 28 ივნისიდან საგადასახადო კოდექსის 147-ე მუხლის მე-4 ნაწილში შესული ცვლილების შესაბამისად სასაქონლო-მატერიალური
დაწვრილებით...
სტატია № 1/1 დაქირავებულისათვის საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემის (სახელფასო სარგებლის) დაბეგვრა და მისი ბუღალტრული აღრიცხვა
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
დამქირავებლის მიერ დაქირავებული ფიზიკური პირისათვის საქონლის უსასყიდლოდ (კომპენსაციის გარეშე) გადაცემისას,

დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT