(+995) 558 929 929
06:56 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N18/1 იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებების სარემონტო ხარჯის საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
საწარმოს მიერ იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებაზე გაწეული რემონტის ხარჯი (მ.შ. მიმდინარე რემონტის ხარჯი) ერთობლივ შემოსავლიდან პირდაპირ 
დაწვრილებით...
სტატია N17/1 იჯარით მიღებულ შემოსავლების დაბეგვრასთან დაკავშირებით საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შედის
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების შესაბამისად ფიზიკური პირის მიერ (იურიდიულ ან ფიზიკურ პირზე)
დაწვრილებით...
სტატია N8/4 სახელმწიფო ქონების „არამართლზომიერი“ მფლობელობა საბიუჯეტო ვალდებულებას წარმოშობს!
გამოცემა N8: (01.05.2014 - 31.05.2014)
2012 წლის 17 სექტემბრიდან ამოქმედებული საკანონმდებლო რეგულაციით, პირი, რომელიც სახელმწიფო ქონებით სარგებლობს
დაწვრილებით...
სტატია N4/4 იჯარის, ქირის და ლიზინგის ხარჯის გამოქვითვებთან დაკავშირებული შეზღუდვები გაუქმდა!
გამოცემა N4: (01.01.2014 - 31.01.2014)
2013 წლის 30 დეკემბრამდე საწარმოს უფლება არ ქონდა ერთობლივი შემოსავლიდან გამოექვითა იმ უძრავ
დაწვრილებით...
სტატია N2/20 მოიჯარეს შეუძლია გამოქვითოს კომუნალური გადასახადების ხარჯი მეიჯარეს სახელზე გამოწერილი ქვითრების საფუძველზეც!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
საგადასახადო ორგანოს პოზიციის (მანუალი N0233) მიხედვით, მოიჯარეს  უფლება აქვს გამოქვითოს იჯარით
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT