(+995) 558 929 929
05:32 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N14/4: მიწისა და მასზე დამაგრებული ბიოლოგიური აქტივების მიწოდების დღგ–ით დაბეგვრა
გამოცემა N14: (01.01.2015 - 31.01.2015)
მიწის მიწოდებისას, რომელზეც დამაგრებულია ბიოლოგიური აქტივი, დღგ–ს დაბეგვრის მიზნებისათვის უნდა
დაწვრილებით...
სტატია N2/9 უძრავი ქონების შეძენისას საწარმოს მიერ მიწისა და შენობა–ნაგებობის ღირებულება უნდა გაიმიჯნოს!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
მიწისა და მასზე დამაგრებული შენობა–ნაგებობის შეძენისას შემძენი პირის მიერ უნდა მოხდეს შეძენილი უძრავი ქონების ღირებულებიდან
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT