(+995) 558 929 929
06:59 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N17/2 პრინციპული ცვლილებები უკუდაბეგვრის დღგ–ს ნაწილში
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების (იხ. ცვლილების დოკუმენტი) შესაბამისად უკუდაბეგვრის დღგ–ს ჩათვლის
დაწვრილებით...
საკითხი N15/3 უსასყიდლოდ მიღებულ საქონელზე დღგ–ს ჩათვლა
გამოცემა N15: (01.02.2015 - 28.02.2015)
საქონლის/მომსახურების უსასყიდლოდ მიწოდებისას/გაწევისას საგადასახადო ანგარიშ–ფაქტურა არ გამოიწერება და შესაბამისად საქონლის/მომსახურების მიმღების მიერ დღგ–ს ჩათვლა არ მიიღება.
დაწვრილებით...
სტატია N12/1 დაგვიანებით გამოწერილი ელექტრონული საგადასახადო ა/ფ–ის საფუძველზე დღგ–ს ჩათვლის შეზღუდვა
გამოცემა N12: (01.09.2014 - 30.09.2014)
საქონლის/მომსახურების შეძენისას მიღებული ელექტრონული საგადასახადო ა/ფ–ის საფუძველზე 
დაწვრილებით...
სტატია № 2/1 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილება, გამოსაქვით ხარჯად აღიარებასა და დღგ–ს ჩათვლის მიღებასთან დაკავშირებით
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
2010 წლის 24 თებერვლის გადაწყვეტილებით (ბს-1187-1134(-09))
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT