(+995) 558 929 929
06:13 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N15/4 ფიზიკური პირისაგან შეძენილი, მაგრამ გადაუხდელი (გაუსტუმრებელი) საქონლის/მომსახურების ხარჯი არ გამოიქვითება
გამოცემა N15: (01.02.2015 - 28.02.2015)
ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას არ ექვემდებარება ფიზიკური პირისაგან (მათ შორის ინდ. მეწარმისაგან)
დაწვრილებით...
სტატია N11/1 იზღუდება თუ არა გაცემული პრემიის გამოქვითვა?
გამოცემა N11: (01.08.2014 - 31.08.2014)
საწარმოს მიერ დაქირავებულ პირებზე გაცემული პრემიის თანხების გამოქვითვებში ჩართვა შეზღუდვას (ლიმიტირებას არ ექვემდებარება)
დაწვრილებით...
სტატია N10/2 ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების გარეშე შეძენილი საქონლის ხარჯებში გამოქვითვა
გამოცემა N10: (01.07.2014 - 31.07.2014)
საქონლის შეძენის ხარჯი საგადასახადო კანონმდებლობის მიზნებისათვის დასაბუთებულად ითვლება და ერთობლივი შემოსავლიდან  
დაწვრილებით...
სტატია № 2/1 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილება, გამოსაქვით ხარჯად აღიარებასა და დღგ–ს ჩათვლის მიღებასთან დაკავშირებით
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
2010 წლის 24 თებერვლის გადაწყვეტილებით (ბს-1187-1134(-09))
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT