(+995) 558 929 929
05:15 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N3/6 რა შემთხვევაში ექვემდებარება პირგასამტეხლოს თანხები დღგ–ის დასაბეგრი ოპერაციის თანხაში ჩართვას?
გამოცემა N3: (01.12.2013 - 31.12.2013)
პირგასამტეხლო წარმოადგენს ვალდებულების შეუსრულებლობისა ან/და არაჯეროვნად შესრულებისათვის ერთი მხარის მიერ მეორე
დაწვრილებით...
სტატია № 1/5 მიუღებელი პირგასამტეხლო და სხვა ჯარიმები ერთობლივ შემოსავალში ჩართვას არ ექვემდებარება!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების შესაბამისად 2011 წლის 31 ოქტომბრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT