(+995) 558 929 929
05:23 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N18/1 იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებების სარემონტო ხარჯის საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
საწარმოს მიერ იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებაზე გაწეული რემონტის ხარჯი (მ.შ. მიმდინარე რემონტის ხარჯი) ერთობლივ შემოსავლიდან პირდაპირ 
დაწვრილებით...
სტატია №1/16 ძირითადი საშუალების ჩამოწერა ჯგუფის ღირებულებით ბალანსზე გავლენას არ ახდენს!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საამორტიზაციო ჯგუფში შემავალი ძირითადი საშუალების ჩამოწერა არც ჯგუფის ღირებულებით ბალანსზე
დაწვრილებით...
სტატია №1/14 ძირითადი საშუალების აფასება საგადასახადო მოგება–ზარალზე გავლენას არ ახდენს!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
ძირითადი საშუალების აფასებით მიღებული შემოსავალი (ნამეტი თანხა აფასების შემდგომ ძირითადი საშუალების ღირებულებასა და  აფასებამდე
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT