(+995) 558 929 929
12:28 ორშაბათი, 13 ივლისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია №1/14 ძირითადი საშუალების აფასება საგადასახადო მოგება–ზარალზე გავლენას არ ახდენს!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
ძირითადი საშუალების აფასებით მიღებული შემოსავალი (ნამეტი თანხა აფასების შემდგომ ძირითადი საშუალების ღირებულებასა და  აფასებამდე
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT