(+995) 558 929 929
06:36 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია №1/14 ძირითადი საშუალების აფასება საგადასახადო მოგება–ზარალზე გავლენას არ ახდენს!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
ძირითადი საშუალების აფასებით მიღებული შემოსავალი (ნამეტი თანხა აფასების შემდგომ ძირითადი საშუალების ღირებულებასა და  აფასებამდე
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT