(+995) 558 929 929
05:49 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N13/3 საწესდებო კაპიტალში ცვლილების რეგისტრაცია სამეწარმეო რეესტრში
გამოცემა N13: (01.10.2014 - 31.10.2014)
საწარმოს საწესდებო კაპიტალში განხორციელებული ნებისმიერი სახის ცვლილების (საწესდებო კაპიტალის გაზრდა ან საწესდებო კაპიტალის შემცირება)
დაწვრილებით...
სტატია N8/3 საწესდებო კაპიტალში არაფულად ქონებრივ შენატანთან დაკავშირებული საგადასახადო რისკები
გამოცემა N8: (01.05.2014 - 31.05.2014)
2011 წლის 1 იანვრიდან მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად საწარმოს ან ამხანაგობის საწესდებო კაპიტალში შენატანის
დაწვრილებით...
სტატია № 1/15 გაუნაწილებელი მოგების თანხის (ან მისი ნაწილის) საწესდებო კაპიტალში გადატანა იბეგრება!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საწარმოს მიერ გაუნაწილებელი მოგების თანხის საწესდებო კაპიტალში გადატანა წარმოადგენს საწარმოს მიერ დივიდენდის
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT