(+995) 558 929 929
05:33 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N2/18 საწარმოს მიერ მიღებული უპროცენტო სესხის საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
საგადასახადო ორგანოს პოზიციის (მანუალი N2421; მანუალი N0722) შესაბამისად, საწარმოს მიერ დამფუძნებლისაგან ან სხვა მესამე პირისაგან უპროცენტო სესხის მიღებით წარმოშობილ 
დაწვრილებით...
სტატია N2/17 სესხზე დარიცხული პროცენტები ფინანსური აღრიცხვის კუთხით კაპიტალიზებას ექვემდებარება!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
საწარმოს უფლება აქვს სესხზე დარიცხული პროცენტი პირდაპირ გამოქვითოს ერთობლივი შემოსავლიდან (საგ.კოდ.§§107;123.–ის გათვალისწინებით),
დაწვრილებით...
სტატია N2/10 კანონპროექტით იპოთეკურ სესხთან მიმართებაში ზღვრული საპროცენტო განაკვეთი დგინდება!
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)

სამოქალაქო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების (31.10.2013 N07-2/115) შესაბამისად იპოთეკურის სესხის ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

დაწვრილებით...
სტატია N 1/12 ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებით (27.10.1993, C-281/91) სასაქონლო კრედიტისათვის გადახდილი პროცენტები წარმოადგენს ფინანსურ მომსახურებისათვის გადახდილ თანხას
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
ევროპის სასამართლოს განსახილველად წარედგინა Muys’ en De Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf BV -ის (შემდეგში – სამშენებლო კომპანია) საჩივარი  ჰოლანდიის Staatssecretaris van Financien
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT