(+995) 558 929 929
06:58 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N16/1 დაქირავებული პირების ჯანმრთელობის დაზღვევის საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N16: (01.03.2015 - 31.03.2015)
საწარმოს (დამზღვევის) მიერ დაქირავებული პირისათვის („თანამშრომლების“) ჯანმრთელობის დაზღვევის შემთხვევაში, მზღვეველისათვის
დაწვრილებით...
სტატია N2/4 ძირითადი საშუალების ლიკვიდაციისას მიღებული სადაზღვევო თანხის საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N2: (01.11.2013 - 30.11.2013)
სადაზღვევო კომპანიის (მზღვეველის) მიერ  საწარმოსათვის (დამზღვევისათვის) საამორტიზაციო ჯგუფში შემავალი  ძირითადი საშუალების ლიკვიდირებისათვის
დაწვრილებით...
სტატია № 1/9 მზღვეველის მიერ დამზღვევისათვის სადაზღვევო შემთხვევით დამდგარი ზიანის ანაზღაურების დაბეგვრა
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
მზღვეველის მიერ დამზღვევისათვის სადაზღვევო შემთხვევით დადგომით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, არ წარმოადგენს დამზღვევის მიერ
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT